Augusti 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 68,0 miljarder kronor i augusti. Det är 22,3 miljarder kronor högre än augusti 2017. Det beror framför allt på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 22,1 miljarder kronor högre. Skillnaden beror på att Riksgäldskontoret refinansierade lån till Riksbanken, som förföll i augusti 2017, redan i juli 2017, vilket skapade månadsförskjutningar av utfallet 2017. De totala utgifterna för de första åtta månaderna uppgår till 616,2 miljarder kronor. Det är 29,2 miljarder kronor (5,0 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7,8 miljarder kronor högre och utgifterna för Ekonomisk trygghet för familjer och barn 4,6 miljarder kronor högre. Utgifterna för Migration har däremot minskat med 11,0 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 972 45 9 371 403 14 571
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 8 117 27 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 43 1 601 - 7 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 59 2 522 21 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 5 56 - 6 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 63 2 97
3:1 Sametinget 3 0 29 3 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 609 - 13 4 999 - 106 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 184 8 1 878 138 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 31 28 375 320 556
6:2 Justitiekanslern 4 0 32 4 50
6:3 Datainspektionen 7 2 54 20 85
6:4 Valmyndigheten 1 0 12 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 129 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 1 107 18 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 1 6 - 2 15
8:1 Presstöd 3 0 357 - 30 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 22 2 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 12 2 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 495 75 10 700 409 16 356
1:1 Statskontoret 8 0 59 3 98
1:2 Kammarkollegiet 4 0 44 8 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 2 - 2 9 - 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 291 37 8 793 284 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 43 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 2 112 12 175
1:9 Statistiska centralbyrån 41 17 349 6 557
1:10 Bidragsfastigheter 20 6 133 20 269
1:11 Finansinspektionen 49 7 391 41 606
1:12 Riksgäldskontoret 18 0 182 3 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 28 1 217 1 330
1:16 Finansmarknadsforskning 1 - 5 14 - 5 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 3 56 11 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 9 7 77 49 177
1:19 Statens servicecenter 3 3 3 1 8
3 Skatt, tull och exekution 944 95 7 357 - 62 11 474
1:1 Skatteverket 627 30 4 938 - 41 7 594
1:2 Tullverket 155 22 1 195 16 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 163 42 1 224 - 37 1 947
4 Rättsväsendet 2 844 228 29 742 1 146 46 239
1:1 Polismyndigheten 1 507 187 15 305 399 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 96 9 900 47 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 79 0 975 - 4 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 45 1 428 6 697
1:5 Sveriges Domstolar 300 - 1 3 790 214 5 612
1:6 Kriminalvården 601 18 5 932 297 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 6 - 5 85 15 148
1:8 Rättsmedicinalverket 36 1 275 14 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 28 2 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 0 49 - 12 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 155 21 1 833 141 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 - 2 52 15 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 - 2 9 1 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 11 1 18
1:17 Domarnämnden 0 0 5 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 2 38 11 81
5 Internationell samverkan 339 7 1 352 - 12 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 272 - 16 997 - 60 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 16 1 101 32 192
1:3 Nordiskt samarbete 3 2 10 3 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 1 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 - 1 24 3 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 2 33 6 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 2 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 13 2 19
1:9 Svenska institutet 8 0 71 1 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 8 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 26 18 74 - 1 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 744 611 28 195 874 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 103 329 19 295 742 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 52 - 2 519 32 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 114 105 4 058 - 443 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 - 17 236 13 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 12 11 115 97 169
1:7 Officersutbildning m.m. 17 8 130 12 218
1:8 Försvarets radioanstalt 60 5 692 51 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 15 2 112 9 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 1 46 6 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 5 0 9
2:1 Kustbevakningen 84 4 788 33 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 1 52 22 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 38 36 52 46 21
2:4 Krisberedskap 84 77 730 78 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 124 56 765 113 1 176
2:7 Statens haverikommission 3 0 28 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 24 - 3 219 - 6 393
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 37 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
7 Internationellt bistånd 3 057 1 351 28 325 5 369 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 2 922 1 313 27 439 5 339 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 121 39 768 21 1 199
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 - 3 71 1 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 29 4 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 3 2 8 2 18
8 Migration 1 431 - 789 12 605 - 11 039 21 275
1:1 Migrationsverket 316 - 51 3 452 - 420 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 776 - 940 7 180 - 10 888 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 16 14 81 - 259 93
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 68 19 622 72 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 15 4 191 44 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 - 25 439 12 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 11 - 7 170 10 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 - 3 74 - 5 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 200 200 396 396 395
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 203 - 315 53 452 7 831 79 843
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 21 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 2 57 0 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 96 7 143
1:4 Tandvårdsförmåner 373 35 3 949 345 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 325 166 17 808 838 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 124 - 189 6 197 4 132 7 696
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 56 6 273 18 465
1:8 Bidrag till psykiatri 19 - 82 1 586 496 1 755
1:9 Läkemedelsverket 9 2 88 10 135
1:10 E-hälsomyndigheten - 2 - 19 66 - 39 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 19 - 12 252 3 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 55 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 0 - 2 54 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 37 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 15 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 9 1 647 332 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 4 - 5 65 - 55 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 858 - 230 16 075 628 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 142 89 2 406 293 2 877
4:6 Statens institutionsstyrelse 84 3 670 31 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 8 - 75 1 453 780 1 533
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 15 - 1 25
5:2 Barnets rättigheter 0 0 21 6 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 15 - 3 122 - 17 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 23 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 39 4 311 - 2 607
8:1 Socialstyrelsen 28 1 440 70 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 55 - 2 473 29 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 975 9 67 058 - 2 088 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 109 36 25 053 - 498 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 804 - 145 30 690 - 1 276 46 909
1:3 Handikappersättning 112 1 902 1 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 230 - 15 1 899 - 111 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 26 2 42
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 148 33 2 170 - 50 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 3 946 140 901
2:1 Försäkringskassan 564 96 5 329 - 296 8 729
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 1 43 0 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 883 25 23 264 85 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 089 - 15 8 800 - 135 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 897 - 53 7 316 - 418 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 766 80 6 072 579 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 91 5 712 51 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 40 8 363 7 555
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 977 796 64 211 4 580 94 586
1:1 Barnbidrag 2 696 432 20 838 2 716 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 4 677 350 30 315 1 859 42 959
1:3 Underhållsstöd 216 6 1 685 12 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 2 0 11 2 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 73 2 626 7 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 326 10 2 750 122 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 4 911 - 67 7 367
1:8 Bostadsbidrag 373 4 3 075 - 70 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 215 - 526 15 301 - 11 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 1 - 3 171 29 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 793 - 258 11 157 1 610 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 388 - 50 3 413 - 139 5 179
1:4 Hemutrustningslån 11 - 7 99 - 66 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 75 6 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 1 69 21 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 6 4 221 32 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 5 47 47 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 24 24 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 15 15 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 9 9 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 222 - 1 600
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 899 202 48 951 1 606 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 511 44 5 185 - 267 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 123 - 135 17 547 - 1 065 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 990 298 8 282 2 675 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 595 46 12 020 681 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 74 - 5 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 77 17 819 160 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 26 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 1 45 6 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 38 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 148 24 946 92 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 356 - 122 3 341 - 722 5 262
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 69 25 525 24 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 20 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 1 31 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 12 - 10 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 2 2 5 5 19
15 Studiestöd 925 - 365 12 186 5 24 450
1:1 Studiehjälp 1 - 2 2 439 331 4 170
1:2 Studiemedel 722 - 331 7 793 - 223 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 105 - 60 1 069 - 96 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 139 - 144 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 0 13 - 3 29
1:7 Studiestartsstöd 25 24 135 134 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 4 555 5 875
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 5 116 - 659 49 519 3 519 78 110
1:1 Statens skolverk 77 20 659 110 1 144
1:2 Statens skolinspektion 31 1 268 13 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 80 1 534 34 723
1:4 Sameskolstyrelsen 7 2 35 4 55
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 188 - 16 2 124 467 3 725
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 114 80 236 87 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 412 - 161 2 753 - 45 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 1 106 0 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 1 63 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 66 9 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 - 1 11 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 74 3 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning - 100 - 100 2 087 1 329 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 87 9 1 245 20 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 36 28 370 296 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 651 1 581 - 65 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 1 0 14 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 014 - 21 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 81 6 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 10 0 88 3 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 1 111 10 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 171 48 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 421 43 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 378 56 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 462 49 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 416 56 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 043 40 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 159 46 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 087 33 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 931 40 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 746 24 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 033 44 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 591 22 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 481 17 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 040 36 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 774 52 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 031 31 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 450 21 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 257 11 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 443 20 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 159 7 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 712 26 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 224 8 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 532 20 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 177 7 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 370 19 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 163 6 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 624 28 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 158 65 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 - 1 165 5 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 64 3 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 407 18 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 76 6 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 135 3 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 34 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 69 4 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 23 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 334 16 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 50 5 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 288 16 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 51 10 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 304 15 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 65 4 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 263 13 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 46 4 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 265 16 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 42 6 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 - 24 207 9 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 - 4 34 2 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 243 14 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 42 10 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 108 3 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 13 7 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 43 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 3 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 88 2 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 13 7 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 281 17 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 56 17 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 20 4 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 14 7 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 269 12 2 201 80 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 - 2 357 20 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 279 11 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 722 41 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 42 42 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 418 - 5 3 954 108 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 3 117 16 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 23 7 549 249 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 21 3 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 36 1 55
3:7 Kungl. biblioteket 21 1 240 12 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 25 - 4 48
3:9 Sunet 6 2 35 9 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 3 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 3 2 19 0 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 - 1 87 - 1 100
4:1 Internationella program 0 0 65 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 6 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 11 3 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 17 - 432
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 412 37 11 736 1 053 16 067
1:1 Statens kulturråd 1 1 28 4 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 2 - 3 461 178 589
1:3 Skapande skola 0 0 190 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 6 1 22 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 2 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 0 1 122 50 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 9 1 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 723 44 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 200 20 214
2:3 Statens musikverk 8 0 74 - 8 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 25 0 96 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 1 75 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 43 1 67
4:1 Statens konstråd 1 1 10 4 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 19 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 9 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 12 - 2 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 27 9 246 51 459
6:1 Riksarkivet 40 8 287 8 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 3 175 25 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 10 - 10 55 - 2 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 101 15 822 95 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 172 3 259
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 56 14 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 28 - 6 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 8 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 61 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 12 - 2 22
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 28 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1 - 4 30 - 1 44
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 1 238 - 1 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 12 11 38 10 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 476 22 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 22 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 0 135 123 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 4 4 3 273 385 4 358
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 - 1 30 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 148 16 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 141 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 3 0 33 4 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 2 - 23
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 151 40 1 464 529 7 062
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 7 3 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 19 4 172 39 308
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 28 - 1 47
1:6 Lantmäteriet 48 4 362 3 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 9 9 200 146 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 53 23 518 320 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 1 4 4 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 1 1 75
2:1 Konsumentverket 12 0 104 5 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 28 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 0 13 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
19 Regional tillväxt 198 57 1 620 258 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 87 5 704 56 2 100
1:2 Transportbidrag 22 - 11 223 3 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 89 63 693 199 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
20 Allmän miljö- och naturvård 542 297 5 766 1 229 10 828
1:1 Naturvårdsverket 25 14 315 33 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 20 12 152 32 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 18 1 1 005 541 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 9 - 6 603 20 868
1:5 Miljöforskning 16 16 67 13 79
1:6 Kemikalieinspektionen 18 - 1 161 - 4 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 4 233 24 315
1:8 Supermiljöbilspremie 31 - 12 230 13 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 13 - 3 148 3 246
1:10 Klimatanpassning 5 - 2 59 2 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 140 139 644 130 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 - 5 39 - 28 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 22 6 46
1:14 Skydd av värdefull natur 32 18 618 - 141 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 15 3 155 6 244
1:16 Klimatinvesteringar 26 16 426 170 1 640
1:17 Elbusspremie 0 0 14 11 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 8 8 34 34 100
1:19 Elfordonspremie 52 52 287 287 395
1:20 Industriklivet 39 39 49 49 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 6 2 49 16 96
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 49 2 453 15 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
21 Energi 118 - 21 1 445 - 220 3 761
1:1 Statens energimyndighet 24 7 196 8 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 8 0 123 - 21 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 1 1 - 3 10
1:4 Energiforskning 50 - 37 795 - 34 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 78 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 9 - 2 74 2 121
1:7 Energiteknik 2 1 30 - 209 1 145
1:8 Elberedskap 19 5 99 8 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 19 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 5 3 31 12 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
22 Kommunikationer 4 776 595 32 908 2 527 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 014 327 13 044 741 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 087 210 13 686 1 687 21 347
1:3 Trafikverket 74 4 901 91 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 1 68 0 167
1:7 Trafikavtal 91 4 557 8 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 36 4 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 - 2 104 - 52 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 42 28 1 308 169 1 529
1:12 Transportstyrelsen 230 34 1 364 - 18 2 144
1:13 Trafikanalys 4 2 40 4 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 144 - 29 453 - 107 900
1:15 Sjöfartsstöd 131 1 935 - 41 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 7 2 27 8 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 7 - 2 80 - 2 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 4 - 3 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 14 12 40 31 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 2 45 8 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 592 161 5 665 - 207 19 627
1:1 Skogsstyrelsen 28 7 269 21 472
1:2 Insatser för skogsbruket 21 4 232 99 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 2 92 14 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 72 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 2 7 - 3 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 14 8 75 2 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 11 11 33 - 3 53
1:8 Statens jordbruksverk 27 11 376 6 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 3 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 - 3 488 - 585 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 9 5 21 - 38 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 31 26 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 42 42 125 119 283
1:14 Livsmedelsverket 13 - 5 156 - 63 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 15 - 6 163 95 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 44 - 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 114 37 1 147 49 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 64 29 571 - 34 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 3 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 1 92 12 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 275 61 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 34 - 4 310 - 56 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 71 71 107
24 Näringsliv 286 - 305 4 347 595 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 19 7 154 4 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 118 4 1 222 90 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 - 315 741 111 741
1:4 Tillväxtverket 15 6 173 - 4 272
1:5 Näringslivsutveckling 5 - 14 644 315 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 36 5 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 86 - 4 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 2 139 5 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 1 14
1:11 Bolagsverket 4 2 30 17 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 - 2 94 - 4 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 2 - 3 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 1 10 - 1 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 206 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 25 5 207 12 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 0 - 1 13 - 2 25
2:2 Kommerskollegium 7 1 55 4 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 1 244 19 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 45 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 1 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 74 441 4 062 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 66 539 3 434 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 2 729 128 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 4 667 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 71 - 385 5 385 - 2 449 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 71 - 384 5 333 - 2 443 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 1 52 - 6 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 149 1 520 21 536 9 083 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 149 1 520 21 536 9 083 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 71 412 3 231 627 903 29 075 1 002 262
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 71 482 3 616 622 518 31 524 990 917
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3 767 22 453 - 20 415 4 148 6 548
Kassamässig korrigering 397 - 3 411 8 713 - 4 012 0
Totala utgifter 68 041 22 273 616 201 29 211 1 008 810
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt