Juli 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 556 miljoner kronor i juli, vilket är 206 miljoner kronor lägre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 5 224 miljoner kronor. Det är 933 miljoner kronor (21,7 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:3 Åtgärder för värdefull natur för bland annat skötsel av skyddade områden.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 556 206 5 224 933 10 828
1:1 Naturvårdsverket 39 3 291 20 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 28 28 132 20 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 43 35 988 540 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 6 - 39 594 26 868
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 0 216 20 315
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 12 8 504 - 8 950
1:14 Skydd av värdefull natur 84 42 586 - 158 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 49 15 400 154 1 640
1:19 Elfordonspremie 58 58 235 235 395
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 69 5 404 13 841
Övriga anslag 149 51 875 72 2 194
1:5 Miljöforskning 18 18 51 - 2 79
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 1 143 - 3 275
1:8 Supermiljöbilspremie 42 25 200 25 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 29 8 136 6 246
1:10 Klimatanpassning 5 2 54 3 214
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 8 37 - 23 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 1 20 5 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 15 - 4 140 3 244
1:17 Elbusspremie 0 0 14 11 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 10 10 26 26 100
1:20 Industriklivet 0 0 10 10 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 3 43 14 96
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt