Juli 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i juli 2 160 miljoner kronor, vilket är 360 miljoner kronor högre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 14 086 miljoner kronor. Det är 515 miljoner kronor (3,8 procent) högre än samma period föregående år.

Antalet kommunmottagna minskade det första halvåret med 15 327 (39,8 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga minskade med 2 026 (46,4 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under de sex första månaderna utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för dvs. de som kommunerna tagit emot under de senaste 24 månaderna.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 160 360 14 086 515 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 18 - 54 171 32 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 660 628 10 364 1 868 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 429 - 47 3 025 - 89 5 179
1:4 Hemutrustningslån 12 - 8 88 - 59 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 8 - 8 215 28 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 5 42 42 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 24 24 28
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 166 - 1 378
Övriga anslag 27 10 157 48 272
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 0 65 4 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 - 6 68 20 73
4:1 Åtgärder mot segregation 15 15 15 15 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 8 8 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt