Juli 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i juli 8 304 miljoner kronor, vilket är 773 miljoner kronor högre än i juli 2017. Det högre utfallet avser framför allt anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 55 234 miljoner kronor. Det är 3 784 miljoner kronor (7,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår hittills i år till 18 141 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2 284 miljoner kronor (14,4 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 2 182 miljoner kronor (15,9 procent) och utgifterna för flerbarnstillägg har ökat med 71 miljoner kronor (3,6 procent). De högre utgifterna beror delvis på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för årets första sju månader till 25 638 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 509 miljoner kronor (6,3 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 991 miljoner kronor (5,7 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 403 miljoner kronor (9,4 procent).  

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 304 773 55 234 3 784 94 586
1:1 Barnbidrag 2 664 430 18 141 2 284 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 4 099 353 25 638 1 509 42 959
1:3 Underhållsstöd 171 - 2 1 469 6 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 9 2 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 71 0 553 5 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 329 13 2 424 111 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 4 297 - 59 7 367
1:8 Bostadsbidrag 354 - 14 2 702 - 74 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt