Juni 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 2 052 miljoner kronor i juni, vilket är 225 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 15 426 miljoner kronor. Det är 7 624 miljoner kronor (97,7 procent) högre än samma period föregående år. Den stora skillnaden beror på att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018 men inte lika mycket.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 052 - 225 15 426 7 624 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 052 - 225 15 426 7 624 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt