Juni 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Utfallet för Allmänna bidrag till kommuner blev 9 242 miljoner kronor i juni, vilket är 445 miljoner kronor högre än i juni 2017.  

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under juni betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i juni 2017.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med juni 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 55 957 miljoner kronor. Det är 3 172 miljoner kronor (6,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 55 957 3 172 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 49 904 2 576 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 2 047 96 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 3 500 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt