Juni 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i juni 2 012 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor högre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 11 925 miljoner kronor. Det är 155 miljoner kronor (1,3 procent) högre än samma period föregående år.

Antalet kommunmottagna minskade de första fem månaderna med 13 345 (41,8 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga minskade med 1 641 (43,8 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under de fem första månaderna utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för dvs. de som kommunerna tagit emot under de senaste 24 månaderna.

Kommunmottagna m.m. jan-maj 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna maj 3 604 6 189 -2 585 -41,8
- varav ens. barn och ungdomar *** 277 661 -384 -58,1
Antal kommunmottagna jan-maj 19 833 33 178 -13 345 -40,2
- varav män 10 619
- varav kvinnor 9 214
- varav ens. barn och ungdomar *** 2 107 3 748 -1 641 -43,8
- varav pojkar 1 825
- varav flickor 282

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för juni redovisas antalet kommunmottagna till och med maj.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 012 219 11 925 155 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 98 40 152 86 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 418 608 8 704 1 239 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 408 - 32 2 596 - 42 5 179
1:4 Hemutrustningslån 12 - 9 76 - 51 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 14 - 24 207 36 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 9 9 37 37 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 9 9 24 24 28
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 400 - 1 212
Övriga anslag 45 19 129 38 272
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 56 4 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 33 17 66 26 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 1 1 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 7 7 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt