Juni 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i juni 7 927 miljoner kronor, vilket är 572 miljoner kronor högre än i juni 2017. Det högre utfallet avser framför allt anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 46 930 miljoner kronor. Det är 3 012 miljoner kronor (6,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår för det första halvåret till 15 477 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 854 miljoner kronor (13,6 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 1 764 miljoner kronor (15,0 procent) och utgifterna för flerbarnstillägg har ökat med 60 miljoner kronor (3,5 procent). De högre utgifterna beror delvis på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för årets första sex månader till 21 539 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 155 miljoner kronor (5,7 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 706 miljoner kronor (4,9 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 357 miljoner kronor (9,2 procent).  

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 927 572 46 930 3 012 94 586
1:1 Barnbidrag 2 756 439 15 477 1 854 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 531 130 21 539 1 155 42 959
1:3 Underhållsstöd 205 - 8 1 298 7 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 8 2 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 81 1 482 5 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 357 18 2 095 99 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 3 683 - 50 7 367
1:8 Bostadsbidrag 380 - 1 2 348 - 60 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt