Maj 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 071 miljoner kronor, det är 164 miljoner kronor (4,2 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:6 Kriminalvården.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 18 921 miljoner kronor, det är 678 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:6 Kriminalvården. Av de totala utgifterna avser 9 695 miljoner kronor anslag 1:1 Polismyndigheten och 3 747 miljoner kronor avser anslag 1:6 Kriminalvården.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 4 071 164 18 921 678 46 239
1:1 Polismyndigheten 2 088 33 9 695 109 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 121 - 8 578 21 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 137 1 641 4 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 59 3 275 10 697
1:5 Sveriges Domstolar 536 49 2 461 135 5 612
1:6 Kriminalvården 805 72 3 747 271 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 261 27 1 150 91 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 3 30 7 66
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 2 - 3 28 11 81
Övriga anslag 61 - 9 316 19 851
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 3 54 16 148
1:8 Rättsmedicinalverket 36 1 172 13 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 17 1 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 5 - 1 36 - 11 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 5 1 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 2 - 11 19 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 7 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt