Maj 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner blev 9 243 miljoner kronor. Det är 447 miljoner kronor (5,1 procent) högre än i maj 2017.

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under april betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i maj 2017.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med maj 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

Hittills i år uppgår utgifterna till 46 715 miljoner kronor, det är 2 726 miljoner kronor (6,2 procent) högre än för januari till maj 2017.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 243 447 46 715 2 726 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 41 587 2 146 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 1 706 80 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 2 917 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt