Maj 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i maj 1 477 miljoner kronor, det är 405 miljoner kronor lägre än 2017.  

Utgifterna för de första fem månaderna minskade med 64 miljoner kronor (0,6 procent) jämfört med samma period 2017.

Antalet kommunmottagna minskade de fem första månaderna med 11 043 (40,9 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga minskade med 1 269 (53,1 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under de fem första månaderna utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för (i maj 2018 uppgick dessa till 138 866).

Kommunmottagna m.m. jan-april 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna april 3 935 6 087 -2 152 -35,4
- varav ens. barn och ungdomar *** 347 624 -277 -44,4
Antal kommunmottagna jan-april 11 931 21 257 -9 326 -43,9
- varav män 6 566
- varav kvinnor 5 365
- varav ens. barn och ungdomar *** 1 447 2 554 -1 107 -43,3
- varav pojkar 1 295
- varav flickor 152

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för maj redovisas antalet kommunmottagna till och med april.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 477 - 405 9 913 - 64 26 202
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 970 - 108 7 286 631 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 418 - 51 2 188 - 10 5 179
1:4 Hemutrustningslån 13 - 8 64 - 42 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 21 - 10 192 60 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 6 28 28 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 15 28
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 6 6 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 268 - 812
Övriga anslag 47 32 134 58 506
1:1 Etableringsåtgärder 36 35 55 45 253
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 46 3 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 - 4 32 9 73
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 1 1 56
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt