Maj 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 729 miljoner kronor i maj. Det är 631 miljoner kronor (8,9 procent) högre jämfört med maj 2017. Det högre utfallet avser framför allt anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 39 003 miljoner kronor. Det är 2 440 miljoner kronor (6,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår för perioden januari-maj till 12 721 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 415 miljoner kronor (12,5 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 1 341 miljoner kronor (13,7 procent) och utgifterna för flerbarnstillägg har ökat med 53 miljoner kronor (3,7 procent). De högre utgifterna beror delvis på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018. Vidare har antalet bidragsberättigade barn ökat jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för perioden januari-maj till 18 008 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 025 miljoner kronor (6,0 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 613 miljoner kronor (5,2 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 339 miljoner kronor (10,1 procent).  

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 729 631 39 003 2 440 94 586
1:1 Barnbidrag 2 732 440 12 721 1 415 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 399 167 18 008 1 025 42 959
1:3 Underhållsstöd 211 9 1 093 15 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 1 6 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 - 2 400 4 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 357 18 1 738 80 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 3 070 - 42 7 367
1:8 Bostadsbidrag 334 7 1 968 - 59 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt