Maj 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 67,9 miljarder kronor i maj. Det är 3,6 miljarder kronor lägre än jämfört med maj 2017. De lägre utgifterna i maj avser bland annat utgiftsområdet Migration som blev 0,6 miljarder kronor lägre. De totala utgifterna för perioden januari till maj uppgår till 397,9 miljarder kronor. Det är 16,6 miljarder kronor (4,4 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är avgiften till EU 8,5 miljarder kronor högre, utgifterna för hälsovård, sjukvård och social omsorg 6,1 miljarder kronor högre och utgifter för utbildning och universitetsforskning 3,0 miljarder kronor högre. Utgifterna för Migration har däremot minskat med 8,1 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 101 43 5 989 373 14 571
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 100 4 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 1 381 - 12 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 73 9 326 14 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 4 24 - 31 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 38 2 97
3:1 Sametinget 3 0 18 1 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 643 35 3 079 35 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 246 0 1 221 78 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 11 0 294 276 556
6:2 Justitiekanslern 4 1 20 3 50
6:3 Datainspektionen 9 5 32 12 85
6:4 Valmyndigheten 2 1 7 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 86 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 102 16 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 - 1 2 - 4 15
8:1 Presstöd 38 - 13 238 - 23 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 13 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 8 2 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 113 89 6 570 260 16 356
1:1 Statskontoret 9 1 36 3 98
1:2 Kammarkollegiet 7 3 28 6 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 5 - 2 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 - 1 0 - 1 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 877 19 5 345 223 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 27 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 68 - 1 175
1:9 Statistiska centralbyrån 48 21 222 13 557
1:10 Bidragsfastigheter 16 6 69 - 1 269
1:11 Finansinspektionen 51 7 242 28 606
1:12 Riksgäldskontoret 23 3 104 - 8 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 2 4 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 30 4 135 0 330
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 1 8 1 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 4 33 5 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 21 19 33 14 177
1:19 Statens servicecenter 0 - 1 8
3 Skatt, tull och exekution 941 24 4 563 65 11 474
1:1 Skatteverket 633 41 3 068 144 7 594
1:2 Tullverket 155 5 739 - 4 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 154 - 22 756 - 74 1 947
4 Rättsväsendet 4 071 164 18 921 678 46 239
1:1 Polismyndigheten 2 088 33 9 695 109 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 121 - 8 578 21 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 137 1 641 4 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 59 3 275 10 697
1:5 Sveriges Domstolar 536 49 2 461 135 5 612
1:6 Kriminalvården 805 72 3 747 271 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 3 54 16 148
1:8 Rättsmedicinalverket 36 1 172 13 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 17 1 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 5 - 1 36 - 11 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 261 27 1 150 91 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 3 30 7 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 5 1 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 2 - 11 19 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 7 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 2 - 3 28 11 81
5 Internationell samverkan 90 27 740 - 18 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 22 - 20 534 - 59 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 30 16 63 25 192
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 5 1 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 15 2 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 0 19 3 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 12 1 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 8 1 19
1:9 Svenska institutet 12 15 45 0 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 4 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 14 14 34 7 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 402 - 589 19 013 591 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 822 - 151 12 853 362 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 90 16 369 78 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 078 - 432 3 404 - 83 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 6 5 111 17 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 12 73 62 169
1:7 Officersutbildning m.m. 15 5 77 25 218
1:8 Försvarets radioanstalt 95 7 448 33 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 15 1 76 5 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 7 3 32 3 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 9
2:1 Kustbevakningen 111 8 507 33 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 28 7 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 1 14 10 21
2:4 Krisberedskap 20 - 67 242 - 34 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 87 2 432 37 1 176
2:7 Statens haverikommission 4 0 17 0 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 30 2 145 0 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 23 - 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 1 697 - 1 465 19 331 2 442 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 1 595 - 1 470 18 797 2 438 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 90 7 460 - 2 1 199
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 6 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 - 1 44 1 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 1 20 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 4 0 18
8 Migration 1 398 - 567 8 485 - 8 066 21 275
1:1 Migrationsverket 484 - 54 2 262 - 210 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 669 - 586 4 975 - 8 278 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 50 46 60 43 93
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 85 9 389 35 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 31 9 126 28 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 48 11 326 104 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 24 0 110 14 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 - 2 43 2 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 395
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 998 1 414 35 174 6 156 79 843
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 1 17 3 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 8 36 12 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 2 59 5 143
1:4 Tandvårdsförmåner 620 80 2 448 64 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 313 319 10 853 867 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 159 910 4 351 2 740 7 696
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 39 17 171 12 465
1:8 Bidrag till psykiatri 2 - 11 1 507 551 1 755
1:9 Läkemedelsverket 13 2 61 7 135
1:10 E-hälsomyndigheten 9 - 7 40 - 14 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 28 - 4 164 11 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 32 24 60 24 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 35 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 24 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 9 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 185 154 445 226 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 - 7 42 - 36 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 842 - 389 10 104 725 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 264 169 2 085 136 2 877
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 - 1 410 13 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 206 155 1 244 791 1 533
5:1 Barnombudsmannen 3 0 10 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 0 0 19 13 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 - 16 82 - 6 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 14 1 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 35 0 194 22 607
8:1 Socialstyrelsen 61 9 275 43 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 60 - 1 284 24 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 210 - 71 43 339 - 1 227 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 175 - 35 15 815 - 412 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 822 - 170 19 284 - 828 46 909
1:3 Handikappersättning 112 - 1 565 - 1 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 238 - 17 1 202 - 69 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 16 1 42
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 202 48 1 882 - 14 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 935 128 937 131 901
2:1 Försäkringskassan 718 - 25 3 610 - 36 8 729
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 28 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 911 10 14 597 43 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 095 - 19 5 517 - 86 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 911 - 54 4 611 - 258 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 767 75 3 783 343 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 89 5 441 33 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 49 2 245 10 555
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 729 631 39 003 2 440 94 586
1:1 Barnbidrag 2 732 440 12 721 1 415 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 399 167 18 008 1 025 42 959
1:3 Underhållsstöd 211 9 1 093 15 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 1 6 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 - 2 400 4 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 357 18 1 738 80 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 3 070 - 42 7 367
1:8 Bostadsbidrag 334 7 1 968 - 59 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 477 - 405 9 913 - 64 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 36 35 55 45 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 970 - 108 7 286 631 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 418 - 51 2 188 - 10 5 179
1:4 Hemutrustningslån 13 - 8 64 - 42 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 46 3 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 - 4 32 9 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 21 - 10 192 60 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 6 28 28 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 15 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 1 1 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 6 6 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 268 - 812
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 643 648 31 418 1 846 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 742 - 37 3 538 - 158 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 253 - 13 11 313 - 590 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 282 565 5 378 2 321 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 597 134 7 454 493 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 2 46 - 3 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 132 31 534 165 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 1 16 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 2 28 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 23 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 106 20 499 - 1 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 431 - 49 2 173 - 412 5 262
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 71 - 2 347 4 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 13 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 15 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 9 - 7 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
15 Studiestöd 1 428 40 9 606 102 24 450
1:1 Studiehjälp 363 7 1 827 52 4 170
1:2 Studiemedel 858 17 6 355 76 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 114 - 5 844 - 28 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 107 - 102 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 27 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 9 - 2 29
1:7 Studiestartsstöd 17 17 89 89 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 69 4 343 17 875
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 6 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 5 122 - 119 31 454 2 958 78 110
1:1 Statens skolverk 103 18 375 55 1 144
1:2 Statens skolinspektion 35 2 166 6 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 81 10 284 33 723
1:4 Sameskolstyrelsen 6 1 18 - 2 55
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 308 - 325 1 399 365 3 725
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 3 3 121 7 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 178 - 48 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 1 68 - 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 16 13 39 16 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 30 2 63 20 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 5 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 45 1 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 121 2 154 1 412 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 167 5 846 4 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 165 151 222 179 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 978 - 17 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 1 0 9 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 9 1 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 41 3 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 0 52 1 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 17 - 7 70 - 3 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 732 30 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 888 27 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 861 35 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 914 31 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 885 35 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 652 25 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 725 29 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 679 21 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 582 25 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 466 15 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 646 27 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 369 14 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 300 10 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 650 22 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 484 33 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 644 19 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 281 13 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 161 7 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 277 12 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 99 5 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 445 16 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 140 5 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 332 13 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 110 5 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 231 12 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 102 4 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 390 17 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 99 41 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 2 103 4 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 40 2 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 254 11 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 47 4 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 84 2 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 43 3 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 14 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 209 10 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 31 3 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 - 29 180 10 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 32 6 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 190 9 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 41 2 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 164 8 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 29 2 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 166 10 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 26 4 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 129 5 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 1 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 152 9 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 26 6 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 68 2 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 8 4 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 27 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 2 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 55 2 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 8 4 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 175 11 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 35 11 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 13 2 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 9 4 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 9 1 382 54 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 2 266 23 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 174 7 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 076 26 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 40 40 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 434 - 5 2 628 17 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 14 14 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 4 79 17 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 13 - 5 406 232 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 12 1 34
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 22 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 33 - 2 157 8 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 16 - 2 48
3:9 Sunet 4 0 22 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 1 0 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 2 - 1 9 0 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 81 0 100
4:1 Internationella program 1 - 5 31 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 6 0 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 179
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 968 370 8 218 833 16 067
1:1 Statens kulturråd 4 0 17 1 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 8 4 132 10 589
1:3 Skapande skola 188 11 189 12 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 4 1 13 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 370 318 1 103 336 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 0 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 450 28 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 - 14 179 5 214
2:3 Statens musikverk 19 0 48 - 1 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 10 7 55 9 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 47 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 26 0 67
4:1 Statens konstråd 1 0 5 2 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 10 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 6 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 4 35 8 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 7 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 24 15 187 49 459
6:1 Riksarkivet 36 - 2 180 3 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 2 112 18 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 7 1 19 - 5 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 104 16 505 53 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 108 2 259
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 31 8 76
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 17 - 5 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 5 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 4 39 - 2 82
10:1 Filmstöd 1 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 8 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 16 - 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 1 21 5 44
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 111 0 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 0 7 - 2 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 977 5 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 5 19 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 13 12 66 56 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 173 247 4 358
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 25 6 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 87 - 3 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 72 13 188
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 21 2 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 4 - 16 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 14
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 252 109 866 310 7 062
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 5 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 17 1 101 21 308
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 19 - 1 47
1:6 Lantmäteriet 47 - 5 224 5 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 39 27 95 46 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 125 84 304 222 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 0 0 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
2:1 Konsumentverket 13 1 67 6 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 17 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 8 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
19 Regional tillväxt 226 39 992 169 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 107 - 5 419 41 2 100
1:2 Transportbidrag 26 4 181 17 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 92 39 392 109 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 2
20 Allmän miljö- och naturvård 747 71 3 877 972 10 828
1:1 Naturvårdsverket 44 7 195 7 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 40 2 92 29 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 148 54 850 570 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 39 3 563 111 868
1:5 Miljöforskning 6 1 34 - 18 79
1:6 Kemikalieinspektionen 24 4 106 2 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 3 140 17 315
1:8 Supermiljöbilspremie 30 - 19 123 - 9 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 17 - 4 87 - 6 246
1:10 Klimatanpassning 6 - 14 43 - 1 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 56 - 56 428 - 3 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 3 - 5 32 - 4 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 1 17 8 46
1:14 Skydd av värdefull natur 78 - 37 369 - 66 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 1 103 8 244
1:16 Klimatinvesteringar 16 - 36 209 142 1 640
1:17 Elbusspremie 9 9 12 9 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 1 2 2 100
1:19 Elfordonspremie 123 123 124 124 395
1:20 Industriklivet 0 0 10 10 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 3 28 9 96
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 62 31 309 32 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
21 Energi 262 - 142 1 040 - 168 3 761
1:1 Statens energimyndighet 24 - 1 120 - 1 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 34 5 92 - 24 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:4 Energiforskning 163 73 586 10 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 - 2 73 69 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 0 45 4 121
1:7 Energiteknik 3 - 222 23 - 205 1 145
1:8 Elberedskap 16 2 63 4 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 12 11 17 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 2 1 22 19 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 42
22 Kommunikationer 4 451 85 19 864 1 105 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 543 - 199 7 801 202 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 856 52 7 796 705 21 347
1:3 Trafikverket 127 14 601 72 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 2 63 - 2 167
1:7 Trafikavtal 39 - 8 375 - 26 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 22 2 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 23 67 - 71 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 288 215 1 098 316 1 529
1:12 Transportstyrelsen 191 - 26 896 - 17 2 144
1:13 Trafikanalys 5 - 2 24 1 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 251 59 291 - 67 900
1:15 Sjöfartsstöd 125 4 559 - 25 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 16 4 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 2 54 5 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 0 3 - 3 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 0 14 8 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 1 30 2 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 627 88 3 708 250 19 627
1:1 Skogsstyrelsen 36 1 181 11 472
1:2 Insatser för skogsbruket 28 4 119 39 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 4 57 8 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 2 45 3 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 0 5 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 18 1 54 - 7 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 2 13 - 5 53
1:8 Statens jordbruksverk 57 1 265 19 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 3 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 22 14 455 217 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 - 5 11 - 32 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 14 14 23 20 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 29 28 43 39 283
1:14 Livsmedelsverket 20 - 8 98 - 44 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 - 18 119 74 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 42 - 3 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 143 45 714 - 67 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 56 13 381 - 61 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 2 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 8 6 45 3 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 797 38 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning - 3 - 28 183 - 45 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 45 45 107
24 Näringsliv 459 60 2 685 364 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 19 - 2 96 - 1 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 255 31 589 - 71 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:4 Tillväxtverket 24 10 115 10 272
1:5 Näringslivsutveckling 21 14 565 289 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 22 2 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 57 - 2 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 3 81 0 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 0 14
1:11 Bolagsverket 9 7 20 13 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 0 59 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 47 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 1 6 2 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 7 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 129 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 23 - 2 128 3 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 10 - 1 25
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 33 1 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 - 3 152 8 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 28 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 243 447 46 715 2 726 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 41 587 2 146 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 1 706 80 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 2 917 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. 5 940 - 491 7 994 - 1 414 11 355
1:1 Räntor på statsskulden 5 939 - 491 7 947 - 1 410 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 48 - 3 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 370 - 672 13 374 7 848 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 370 - 672 13 374 7 848 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 82 877 - 161 407 450 21 578 1 002 262
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76 938 330 399 455 22 992 990 916
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 6 488 - 6 535 - 11 381 - 4 070 6 548
Kassamässig korrigering - 8 426 3 136 1 872 - 892 0
Totala utgifter 67 964 - 3 560 397 940 16 616 1 008 810
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt