April 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner blev 9 403 miljoner kronor. Det är 606 miljoner kronor (6,9 procent) högre än i april 2017.

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under april betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i april 2017. Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med april 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

Hittills i år uppgår utgifterna till 37 472 miljoner kronor, det är 2 280 miljoner kronor (6,5 procent) högre än för januari till april 2017.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 403 606 37 472 2 280 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 33 269 1 717 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 340 16 1 365 64 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 5 - 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 2 333 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 162 162 500 500 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt