April 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i april 2 383 miljoner kronor, vilket är 226 miljoner kronor högre än 2017.  

Utgifterna för de första fyra månaderna ökade med 341 miljoner kronor (4,2 procent) jämfört med samma period 2017.

Antalet kommunmottagna minskade det tre* första månaderna med 9 326 (43,9 procent) jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga minskade med 1 107 (43,3 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under de fyra första månaderna utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för (i mars 2018 uppgick dessa till 138 358, varav 16 420 bedömts som ensamkommande barn).

Kommunmottagna m.m. jan-mars 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna mars 3 935 6 087 -2 152 -35,4
- varav ens. barn och ungdomar *** 347 624 -277 -44,4
Antal kommunmottagna jan-mars 11 931 21 257 -9 326 -43,9
- varav män 6 566
- varav kvinnor 5 365
- varav ens. barn och ungdomar *** 1 447 2 554 -1 107 -43,3
- varav pojkar 1 295
- varav flickor 152

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för april redovisas antalet kommunmottagna till och med mars.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 383 226 8 436 341 25 600
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 886 368 6 316 739 19 265
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 407 - 18 1 770 41 5 179
1:4 Hemutrustningslån 11 - 7 51 - 34 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 47 44 171 70 334
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 5 22 22 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 15 28
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 5 5 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 181 - 544
Övriga anslag 25 14 86 26 491
1:1 Etableringsåtgärder 10 11 19 10 238
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 36 2 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 6 4 32 13 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 56
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt