April 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 894 miljoner kronor i april. Det är 684 miljoner kronor (9,5 procent) högre jämfört med april 2017.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 31 275 miljoner kronor. Det är 1 808 miljoner kronor (6,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår för perioden januari-april till 9 989 miljoner kronor, vilket är en ökning med 975 miljoner kronor (10,8 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 921 miljoner kronor (11,8 procent) och utgifterna för flerbarnstillägg har ökat med 41 miljoner kronor (3,7 procent). De högre utgifterna beror delvis på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018. Vidare har antalet bidragsberättigade barn ökat jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för perioden januari-april till 14 609 miljoner kronor. Det är en ökning med 858 miljoner kronor (6,2 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 513 miljoner kronor (5,4 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 293 miljoner kronor (10,5 procent).  

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 894 684 31 275 1 808 94 586
1:1 Barnbidrag 2 704 435 9 989 975 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 596 288 14 609 858 42 959
1:3 Underhållsstöd 215 - 20 881 6 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 5 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 81 0 320 7 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 349 17 1 382 63 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 2 456 - 34 7 367
1:8 Bostadsbidrag 335 - 27 1 634 - 66 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt