April 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 79,6 miljarder kronor i april. Det är 9,2 miljarder kronor högre jämfört med april 2017. De högre utgifterna i april avser bland annat utgiftsområdena Hälsovård, sjukvård och social omsorg (5,8 miljarder kronor) och Internationellt bistånd (2,2 miljarder kronor). De totala utgifterna för perioden januari till april uppgår till 330,0 miljarder kronor. Det är 20,2 miljarder kronor (6,5 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är avgiften till EU 8,5 miljarder kronor högre, utgifterna för hälsovård, sjukvård och social omsorg 4,7 miljarder kronor högre och det internationella biståndet 3,9 miljarder kronor högre. Utgifterna för Migration har däremot minskat med 7,5 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 360 249 4 888 330 14 531
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 95 4 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 2 336 - 13 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 63 - 3 253 5 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 1 17 - 35 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 7 31 2 97
3:1 Sametinget 5 1 15 1 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 642 23 2 435 0 7 779
5:1 Länsstyrelserna m.m. 254 18 975 78 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 215 212 283 276 556
6:2 Justitiekanslern 4 1 16 2 50
6:3 Datainspektionen 8 4 24 7 85
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 6 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 43 0 86 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 6 - 3 100 16 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 2 2 - 3 15
8:1 Presstöd 48 1 200 - 11 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 10 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 6 1 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 579 30 5 457 171 16 286
1:1 Statskontoret 9 2 28 2 97
1:2 Kammarkollegiet 6 1 21 3 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 4 - 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 374 46 4 469 204 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 21 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 54 - 2 175
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 5 174 - 8 557
1:10 Bidragsfastigheter 17 - 6 53 - 6 269
1:11 Finansinspektionen 51 7 191 20 603
1:12 Riksgäldskontoret 22 - 12 81 - 10 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 26 - 4 105 - 3 330
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 8 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 24 2 94
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 5 - 2 12 - 5 177
1:19 Statens servicecenter 0 - 1
3 Skatt, tull och exekution 963 28 3 622 41 11 399
1:1 Skatteverket 645 28 2 435 103 7 591
1:2 Tullverket 165 14 585 - 10 1 862
1:3 Kronofogdemyndigheten 154 - 14 602 - 52 1 947
4 Rättsväsendet 3 927 292 14 850 514 45 777
1:1 Polismyndigheten 2 080 192 7 607 75 24 516
1:2 Säkerhetspolisen 123 12 458 28 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 127 - 4 504 3 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 53 2 216 7 677
1:5 Sveriges Domstolar 503 23 1 925 86 5 601
1:6 Kriminalvården 729 20 2 942 199 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 4 43 13 148
1:8 Rättsmedicinalverket 36 9 136 12 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 14 1 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 3 31 - 10 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 226 29 889 64 2 355
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 17 14 29 10 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 1 5 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 1 17 11 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 6 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 6 26 14 81
5 Internationell samverkan 99 - 3 649 - 46 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 51 - 1 512 - 39 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 8 33 8 192
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 12 1 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 2 16 3 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 9 1 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 6 1 19
1:9 Svenska institutet 9 - 15 33 - 14 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 3 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 12 2 20 - 7 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 452 1 167 13 610 1 180 53 835
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 825 334 10 031 513 34 941
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 68 - 5 278 62 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 937 651 1 326 350 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 100 84 104 13 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 3 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 12 58 49 169
1:7 Officersutbildning m.m. 13 1 62 20 218
1:8 Försvarets radioanstalt 93 7 353 27 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 16 3 60 5 180
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 - 2 24 0 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 2 0 9
2:1 Kustbevakningen 121 24 397 26 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 28 7 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 14 14 14 10 21
2:4 Krisberedskap 111 47 222 33 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 93 2 345 36 1 169
2:7 Statens haverikommission 4 0 14 0 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 29 - 5 115 - 2 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 18 - 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 4 065 2 218 17 634 3 907 42 985
1:1 Biståndsverksamhet 3 948 2 214 17 202 3 908 41 606
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 96 - 3 370 - 9 1 171
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 1 5 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 - 1 35 2 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 10 7 19 5 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 3 0 18
8 Migration 1 650 - 3 782 7 086 - 7 499 15 748
1:1 Migrationsverket 426 - 91 1 777 - 156 5 316
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 029 - 3 723 4 305 - 7 692 8 101
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 5 - 2 10 - 3 78
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 6 304 26 960
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 24 5 95 20 289
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 49 5 277 92 305
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 4 86 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 19 16 36 4 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9 451 5 813 28 176 4 742 77 696
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 - 1 12 3 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 1 28 5 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 47 3 143
1:4 Tandvårdsförmåner 455 23 1 828 - 16 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 2 315 8 540 548 26 582
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 317 1 660 3 192 1 830 7 096
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 41 - 8 132 - 5 465
1:8 Bidrag till psykiatri 11 - 5 1 505 562 1 755
1:9 Läkemedelsverket 13 2 47 5 135
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 31 - 7 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 36 7 136 15 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 29 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 0 - 2 34 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 19 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 7 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 150 133 260 72 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 2 34 - 29 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 138 375 8 262 1 114 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 1 082 812 1 821 - 34 2 517
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 8 329 14 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 541 448 1 037 636 1 509
5:1 Barnombudsmannen 0 - 3 7 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 2 19 13 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 10 - 8 80 10 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 2 11 1 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 40 7 158 22 607
8:1 Socialstyrelsen 62 5 214 34 659
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 54 4 223 25 684
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 281 - 116 34 129 - 1 157 102 615
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 180 15 12 640 - 377 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 831 - 169 15 463 - 659 46 909
1:3 Handikappersättning 113 1 453 0 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 243 - 10 964 - 53 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 13 1 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 156 - 11 1 680 - 62 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 3 2 3 901
2:1 Försäkringskassan 749 52 2 892 - 11 8 733
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 23 2 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 913 12 11 686 33 34 636
1:1 Garantipension till ålderspension 1 099 - 17 4 422 - 67 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 917 - 51 3 700 - 204 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 761 73 3 016 268 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 88 6 352 28 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 48 0 196 8 556
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 894 684 31 275 1 808 94 586
1:1 Barnbidrag 2 704 435 9 989 975 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 596 288 14 609 858 42 959
1:3 Underhållsstöd 215 - 20 881 6 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 5 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 81 0 320 7 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 349 17 1 382 63 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 2 456 - 34 7 367
1:8 Bostadsbidrag 335 - 27 1 634 - 66 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 383 226 8 436 341 25 600
1:1 Etableringsåtgärder 10 11 19 10 238
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 886 368 6 316 739 19 265
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 407 - 18 1 770 41 5 179
1:4 Hemutrustningslån 11 - 7 51 - 34 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 36 2 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 6 4 32 13 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 47 44 171 70 334
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 5 22 22 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 15 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 5 5 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 181 - 544
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 263 213 24 775 1 198 74 084
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 745 - 52 2 795 - 121 8 402
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 236 - 183 9 060 - 577 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 022 343 4 096 1 756 13 422
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 432 58 5 856 359 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 36 - 2 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 124 67 401 135 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 - 1 14 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 2 21 2 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 19 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 118 10 393 - 21 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 420 - 105 1 742 - 364 5 757
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 127 75 276 6 763
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 14 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 4 - 7 7 - 7 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
15 Studiestöd 1 938 13 8 178 62 24 353
1:1 Studiehjälp 365 11 1 464 44 4 092
1:2 Studiemedel 1 280 30 5 497 59 16 358
1:3 Avsättning för kreditförluster 162 - 4 730 - 23 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 33 - 41 107 - 102 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 23 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 7 - 2 29
1:7 Studiestartsstöd 21 21 73 73 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 - 4 274 13 869
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 6 010 963 26 332 3 077 77 966
1:1 Statens skolverk 67 - 5 272 37 1 124
1:2 Statens skolinspektion 33 0 131 4 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 78 7 203 23 723
1:4 Sameskolstyrelsen - 2 - 6 12 - 3 40
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 694 655 1 091 690 3 685
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 19 1 118 4 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 100 - 25 2 178 - 48 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 27 - 4 68 0 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 2 23 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 11 3 32 17 309
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 3 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 - 2 36 1 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 19 19 2 154 1 533 2 570
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 169 11 679 - 1 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 15 4 57 28 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 489 - 4 978 - 17 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 9 1 9 1 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 41 3 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 1 41 1 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 1 52 4 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 585 24 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 711 22 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 689 28 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 731 24 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 708 28 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 521 20 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 580 23 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 543 17 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 466 20 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 373 12 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 517 22 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 296 11 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 240 8 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 520 18 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 387 26 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 515 15 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 225 10 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 128 5 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 221 10 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 79 4 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 356 13 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 112 4 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 266 10 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 88 4 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 185 10 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 81 3 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 312 14 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 79 33 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 83 2 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 32 1 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 203 9 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 38 3 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 67 2 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 35 2 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 11 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 167 8 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 25 2 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 33 144 39 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 26 5 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 152 7 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 33 2 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 131 6 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 23 2 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 133 8 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 21 3 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 103 4 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 1 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 122 7 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 21 5 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 54 1 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 7 3 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 22 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 2 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 44 1 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 7 3 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 140 9 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 28 9 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 10 2 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 7 3 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 291 20 1 109 45 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 41 32 264 21 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 139 6 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 861 21 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 2 39 39 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 475 76 2 194 22 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 311 - 35 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 5 61 13 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 11 - 11 393 237 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 10 1 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 18 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 30 6 124 11 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 5 - 1 14 - 1 48
3:9 Sunet 4 - 1 18 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 1 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 1 0 7 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 78 - 1 100
4:1 Internationella program 0 - 1 30 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning - 1 - 2 5 0 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 179
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 434 226 7 250 463 15 880
1:1 Statens kulturråd 4 0 13 1 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 5 - 4 124 7 579
1:3 Skapande skola 0 0 1 1 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 - 2 9 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 339 15 733 18 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 90 8 364 24 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 16 7 178 18 214
2:3 Statens musikverk 8 1 30 - 2 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 0 45 3 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 1 36 - 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 1 20 0 67
4:1 Statens konstråd 1 1 4 1 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 8 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 31 4 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 - 1 6 - 2 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 10 0 163 33 459
6:1 Riksarkivet 40 3 144 5 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 30 4 91 15 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 2 12 - 6 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 114 15 401 36 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 86 2 259
8:3 Bidrag till vissa museer 7 4 27 8 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 4 13 - 4 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 4 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 20 3 39 3 82
10:1 Filmstöd 2 0 551 5 552
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 6 0 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 13 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 3 18 4 41
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 111 0 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 3 6 - 1 35
13:1 Stöd till idrotten 488 7 978 6 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 1 18 7 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 46 45 53 44 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 085 123 2 173 247 4 348
14:2 Bidrag till tolkutbildning 6 5 24 6 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 42 - 1 87 - 3 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 2 72 13 188
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 16 1 51
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 12 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 14
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 148 58 613 201 6 952
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 4 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 23 8 85 20 308
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 15 - 1 47
1:6 Lantmäteriet 50 9 177 10 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 26 21 56 19 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 300
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 24 19 178 138 3 200
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 0 0 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
2:1 Konsumentverket 13 1 53 5 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 14 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 6 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 8 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
19 Regional tillväxt 255 67 766 130 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 99 31 312 45 2 100
1:2 Transportbidrag 71 39 154 13 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 85 - 6 300 70 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 2 2
20 Allmän miljö- och naturvård 1 190 686 3 129 902 10 773
1:1 Naturvårdsverket 34 - 4 151 0 591
1:2 Miljöövervakning m.m. 17 8 52 26 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 660 520 702 516 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 51 - 2 524 109 868
1:5 Miljöforskning 0 - 2 29 - 19 79
1:6 Kemikalieinspektionen 26 5 83 - 2 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 19 3 122 14 315
1:8 Supermiljöbilspremie 22 - 9 94 10 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 17 - 2 70 - 2 246
1:10 Klimatanpassning 20 16 37 13 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 106 72 373 53 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 4 29 1 235
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 15 10 46
1:14 Skydd av värdefull natur 72 41 291 - 28 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 1 83 7 244
1:16 Klimatinvesteringar 50 45 193 178 1 590
1:17 Elbusspremie 3 3 3 0 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 0 1 1 100
1:19 Elfordonspremie 1 1 1 1 350
1:20 Industriklivet 0 0 10 10 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 5 0 21 6 104
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 - 4 247 1 841
1:14 (2017) Hållbara städer - 1 - 3
21 Energi 250 75 778 - 26 3 588
1:1 Statens energimyndighet 25 2 96 0 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 49 20 58 - 29 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:4 Energiforskning 131 36 423 - 63 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 72 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 11 2 37 5 121
1:7 Energiteknik 15 15 20 18 975
1:8 Elberedskap 14 5 47 2 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 2 6 - 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 3 3 20 18 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 34
22 Kommunikationer 4 210 - 649 15 412 1 021 56 419
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 137 - 221 6 259 401 25 513
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 283 - 143 5 940 652 21 347
1:3 Trafikverket 125 20 474 58 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 63 0 63 0 167
1:7 Trafikavtal 87 11 336 - 18 930
1:8 Viss internationell verksamhet 28 28 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 18 2 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 3 3 67 - 48 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 79 - 358 810 101 1 529
1:12 Transportstyrelsen 183 18 705 10 2 140
1:13 Trafikanalys 6 1 19 3 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 11 - 2 40 - 125 900
1:15 Sjöfartsstöd 105 - 17 434 - 30 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 3 1 12 3 42
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 17 1 44 3 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 - 3 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 7 5 12 9 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 7 2 26 3 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 667 13 3 080 163 19 254
1:1 Skogsstyrelsen 37 2 145 10 472
1:2 Insatser för skogsbruket 31 17 92 35 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 11 2 45 4 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 34 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 2 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 - 5 36 - 8 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 13 13 14 - 3 53
1:8 Statens jordbruksverk 52 0 207 18 621
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 26 10 434 202 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 - 10 10 - 26 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 9 6 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 3 14 11 194
1:14 Livsmedelsverket 19 - 9 79 - 36 243
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 58 37 114 92 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 0 42 - 3 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 122 - 43 571 - 112 4 357
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 66 - 10 324 - 74 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 2 4 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 7 1 37 - 3 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 637 31 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 36 - 12 186 - 18 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 36 36 107
24 Näringsliv 662 302 2 227 304 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 18 - 1 77 1 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 115 11 334 - 102 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:4 Tillväxtverket 24 2 91 0 272
1:5 Näringslivsutveckling 339 300 544 275 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 17 1 60
1:7 Turistfrämjande 29 - 1 57 - 2 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 15 1 63 - 3 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 1 4 1 14
1:11 Bolagsverket 0 - 1 12 6 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 0 48 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 47 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 2 3 1 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 1 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 7 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 103 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 27 2 105 5 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 8 - 1 25
2:2 Kommerskollegium 7 0 27 1 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 28 - 13 123 10 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 23 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 403 606 37 472 2 280 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 33 269 1 717 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 340 16 1 365 64 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 5 - 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 2 333 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 162 162 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 001 - 125 2 055 - 923 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 1 004 - 126 2 008 - 920 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 1 47 - 3 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 954 - 96 11 004 8 520 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 954 - 96 11 004 8 520 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 84 400 9 171 324 572 21 739 992 035
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 85 401 9 296 322 518 22 662 980 690
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 7 295 - 2 751 - 4 893 2 465 6 548
Kassamässig korrigering 2 513 2 733 10 297 - 4 028 0
Totala utgifter 79 618 9 153 329 977 20 176 998 584
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt