Mars 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i mars 1 956 miljoner kronor, vilket är 177 miljoner kronor högre än i mars 2017.  

Utgifterna för det första kvartalet 2018 ökade med 115 miljoner kronor (1,9 procent) jämfört med samma kvartal 2017.

Antalet kommunmottagna minskade det första kvartalet med 6 706 (46,4 procent) jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga minskade med 836 (43,3 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under ett kvartal utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för (i mars 2018 uppgick dessa till 138 572, varav 16 406 bedömts som ensamkommande barn).

Kommunmottagna m.m. februari 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna februari 3 202 5 804 -2 602 -44,8
- varav ens. barn och ungdomar *** 291 475 -184 -38,7
Antal kommunmottagna jan-februari 7 744 14 450 -6 706 -46,4
- varav män (inkl. pojkar) 3 394
- varav kvinnor (inkl. flickor) 4 350
- varav ens. barn och ungdomar *** 1 094 1 930 -836 -43,3
- varav pojkar 978
- varav flickor 116

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för mars redovisas antalet kommunmottagna till och med februari.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 956 177 6 053 115 25 600
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 459 357 4 430 371 19 265
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 459 9 1 363 60 5 179
1:4 Hemutrustningslån 12 - 13 40 - 27 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 6 1 124 27 334
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 5 17 17 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 15 28
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 3 3 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 186 - 363
Övriga anslag 14 2 61 12 491
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 9 0 238
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 27 3 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 2 26 9 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 56
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt