Mars 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Höjt barnbidrag från och med mars

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 828 miljoner kronor i mars. Det är 649 miljoner kronor (9,0 procent) högre jämfört med mars 2017. Utfallet för anslaget 1:1 Barnbidrag är 425 miljoner kronor (18,8 procent) högre i mars jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på att barnbidraget har höjts med 200 kronor (19,0 procent) per månad och barn från och med mars 2018 .  

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 23 381 miljoner kronor. Det är 1 125 miljoner kronor (5,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår för årets första kvartal till 7 284 miljoner kronor, vilket är en ökning med 540 miljoner kronor (8,0 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 505 miljoner kronor (8,6 procent) och utgifterna för flerbarnstillägg har ökat med 32 miljoner kronor (3,8 procent). De högre utgifterna beror delvis på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018. Vidare har antalet bidragsberättigade barn ökat jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för det första kvartalet till 11 013 miljoner kronor. Det är en ökning med 570 miljoner kronor (5,5 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 333 miljoner kronor (4,6 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 205 miljoner kronor (9,7 procent).  

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 828 649 23 381 1 125 94 586
1:1 Barnbidrag 2 693 425 7 284 540 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 529 222 11 013 570 42 959
1:3 Underhållsstöd 218 8 667 26 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 4 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 2 239 6 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 348 14 1 033 46 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 1 842 - 25 7 367
1:8 Bostadsbidrag 345 - 15 1 299 - 40 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt