Februari 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Antalet kommunmottagna minskade med 50 procent.

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i februari 1 413 miljoner kronor, vilket är 221 miljoner kronor lägre än i februari 2017.  För perioden januari-februari så har utgifterna minskat med 62 miljoner kronor (1,5 procent).

Antalet kommunmottagna i januari* minskade med 4 392 (51 procent) jämfört med januari 2017. Antalet ensamkommande barn och unga minskade med 677 (50 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för (i februari 2018 uppgick dessa till 138 730, varav 16 289 bedömts som ensamkommande).

Kommunmottagna m.m. januari 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna januari 4 254 8 646 -4 392 -47,8
- varav män 2 482
- varav kvinnor 1 772
- varav ens. barn och ungdomar ** 778 1 455 -677 31,3
- varav pojkar 697
- varav flickor 81

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för februari redovisas antalet kommunmottagna till och med januari.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 413 - 221 4 097 - 62 25 600
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 063 69 2 971 14 19 265
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 302 - 134 904 51 5 179
1:4 Hemutrustningslån 13 - 8 28 - 14 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 7 7 117 26 334
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 8 12 12 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 15 28
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 2 2 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 172 - 177
Övriga anslag 19 9 48 10 491
1:1 Etableringsåtgärder 9 9 8 - 1 238
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 2 17 3 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 - 2 22 7 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 56
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget