Februari 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 782 miljoner kronor i februari. Det är 299 miljoner kronor (4,0 procent) högre jämfört med februari 2017. De högre utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till 15 553 miljoner kronor. Det är 475 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår för perioden januari-februari till 4 591 miljoner kronor, vilket är en ökning med 114 miljoner kronor (2,6 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 90 miljoner kronor (2,3 procent) och utgifterna för flerbarnstillägg har ökat med 24 miljoner kronor (4,3 procent). De högre utgifterna beror på att antalet bidragsberättigade barn har ökat.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för perioden januari-februari till 7 484 miljoner kronor. Det är en ökning med 348 miljoner kronor (4,9 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning ökade med 264 miljoner kronor (5,3 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 71 miljoner kronor (5,1 procent).

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 782 299 15 553 475 94 586
1:1 Barnbidrag 2 304 53 4 591 114 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 645 243 7 484 348 42 959
1:3 Underhållsstöd 231 7 449 18 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 3 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 2 159 4 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 343 14 685 32 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 1 228 - 17 7 367
1:8 Bostadsbidrag 564 - 11 954 - 25 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget