Februari 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i februari till 79,7 miljarder kronor. Det är 4,3 miljarder kronor högre än i februari 2017. Bland annat är utgifterna för Kommunikationer 0,9 miljarder kronor (26,1 procent) högre. De totala utgifterna för perioden januari–februari uppgår till 172,1 miljarder kronor. Det är 19,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror bland annat på att avgiften till EU är 8,0 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 056 13 2 318 - 39 14 531
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 2 83 3 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 53 - 4 169 - 14 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 62 - 5 113 - 1 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 4 4 5 - 41 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 1 13 0 97
3:1 Sametinget 3 - 1 6 - 1 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 606 - 7 1 241 - 41 7 779
5:1 Länsstyrelserna m.m. 240 29 464 30 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 11 10 42 40 556
6:2 Justitiekanslern 4 1 8 1 50
6:3 Datainspektionen 5 1 8 0 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 3 0 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 43 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 3 0 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 0 - 2 15
8:1 Presstöd 49 - 12 110 - 11 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 5 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 2 0 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 555 109 2 806 115 16 286
1:1 Statskontoret 10 3 14 2 97
1:2 Kammarkollegiet 5 1 10 2 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 4 10 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 357 112 2 228 137 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 12 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 - 2 27 - 1 175
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 2 89 - 2 557
1:10 Bidragsfastigheter 11 - 6 19 - 2 269
1:11 Finansinspektionen 46 6 87 8 603
1:12 Riksgäldskontoret 21 1 35 - 9 328
1:13 Bokföringsnämnden 0 0 1 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 206 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 27 1 52 2 330
1:16 Finansmarknadsforskning 1 0 1 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 2 12 2 94
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 2 - 2 3 - 3 177
1:18 (2017) Statens servicecenter 0 - 1
3 Skatt, tull och exekution 886 4 1 721 22 11 399
1:1 Skatteverket 597 14 1 158 50 7 591
1:2 Tullverket 143 0 277 - 20 1 862
1:3 Kronofogdemyndigheten 146 - 10 287 - 9 1 947
4 Rättsväsendet 3 613 - 91 6 940 48 45 777
1:1 Polismyndigheten 1 809 - 143 3 503 - 123 24 516
1:2 Säkerhetspolisen 114 - 7 215 11 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 127 5 234 - 5 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 51 - 1 102 2 677
1:5 Sveriges Domstolar 481 11 920 42 5 601
1:6 Kriminalvården 735 42 1 422 86 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 1 20 5 148
1:8 Rättsmedicinalverket 34 - 6 66 - 1 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 7 1 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 3 14 - 8 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 222 - 1 408 29 2 355
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 4 7 - 3 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 1 2 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 2 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 3 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 13 13 14 12 81
5 Internationell samverkan 312 192 399 - 63 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 275 193 333 - 63 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 9 1 13 0 192
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 0 5 0 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 0 7 0 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 1 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:9 Svenska institutet 12 1 24 2 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 1 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 - 3 6 - 3 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 264 385 5 820 608 53 835
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 523 49 4 539 196 34 941
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 77 27 121 41 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 297 290 305 284 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 0 - 1 - 3 - 5 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 0 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 13 29 25 169
1:7 Officersutbildning m.m. 9 12 21 2 218
1:8 Försvarets radioanstalt 87 10 173 15 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 16 2 24 2 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 1 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 7 0 12 2 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 1 0 9
2:1 Kustbevakningen 99 2 175 1 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 4 - 5 20 11 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 4 21
2:4 Krisberedskap 18 - 8 33 0 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 79 4 150 10 1 169
2:7 Statens haverikommission 3 0 7 - 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 23 - 10 49 - 3 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 9 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 4 522 - 1 096 8 108 1 596 42 985
1:1 Biståndsverksamhet 4 430 - 1 104 7 901 1 583 41 606
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 78 5 182 9 1 171
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 2 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 2 17 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 1 6 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 18
8 Migration 1 858 90 3 893 - 3 092 15 748
1:1 Migrationsverket 464 - 54 854 - 43 5 316
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 999 - 82 2 450 - 3 339 8 101
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 6 3 - 3 78
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 76 10 145 18 960
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 25 6 43 12 289
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 75 21 156 60 305
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 2 40 8 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 - 1 6 - 1 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 195 195 196 196 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 301 - 135 12 661 446 77 696
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 1 7 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 3 15 3 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 22 1 143
1:4 Tandvårdsförmåner 476 - 7 895 - 9 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 877 - 117 4 036 49 26 582
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 319 - 231 336 - 319 7 096
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 17 - 10 42 - 10 465
1:8 Bidrag till psykiatri 14 12 1 455 558 1 755
1:9 Läkemedelsverket 12 3 23 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 5 14 - 1 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 28 0 68 1 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 - 7 14 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 14 2 20 2 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 6 1 10 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 3 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 8 - 6 60 - 10 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 6 17 - 16 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 392 561 4 119 528 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 694 - 379 728 - 369 2 517
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 3 161 7 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 147 27 187 44 1 509
5:1 Barnombudsmannen 2 0 4 0 25
5:2 Barnets rättigheter 14 14 17 13 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 - 18 38 5 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 1 5 1 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 38 - 3 80 11 607
8:1 Socialstyrelsen 52 12 94 11 659
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 57 16 106 19 684
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 333 - 1 366 17 738 - 615 102 615
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 162 - 103 6 411 - 245 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 876 - 163 7 776 - 313 46 909
1:3 Handikappersättning 114 0 227 0 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 243 - 10 483 - 25 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 7 1 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 228 - 1 084 1 459 - 13 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 0 0 901
2:1 Försäkringskassan 702 - 8 1 364 - 20 8 733
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 11 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 922 10 5 849 16 34 636
1:1 Garantipension till ålderspension 1 106 - 16 2 220 - 33 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 928 - 50 1 861 - 103 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 750 66 1 499 132 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 88 7 175 15 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 50 3 95 6 556
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 782 299 15 553 475 94 586
1:1 Barnbidrag 2 304 53 4 591 114 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 645 243 7 484 348 42 959
1:3 Underhållsstöd 231 7 449 18 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 3 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 2 159 4 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 343 14 685 32 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 1 228 - 17 7 367
1:8 Bostadsbidrag 564 - 11 954 - 25 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 413 - 221 4 097 - 62 25 600
1:1 Etableringsåtgärder 9 9 8 - 1 238
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 063 69 2 971 14 19 265
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 302 - 134 904 51 5 179
1:4 Hemutrustningslån 13 - 8 28 - 14 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 2 17 3 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 - 2 22 7 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 7 7 117 26 334
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 8 12 12 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 15 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 2 2 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 172 - 177
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 165 85 12 303 740 74 084
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 750 - 12 1 353 - 6 8 402
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 138 - 348 4 573 - 261 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 214 530 2 049 1 033 13 422
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 435 80 2 911 163 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 18 - 1 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 78 10 155 50 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 2 7 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 - 3 10 1 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 9 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 76 - 10 177 - 24 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 393 - 92 899 - 183 5 757
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 52 - 72 100 - 66 763
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 5 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 30 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 3 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 2 0 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
15 Studiestöd 2 001 33 4 329 24 24 353
1:1 Studiehjälp 367 11 733 26 4 092
1:2 Studiemedel 1 359 4 2 934 30 16 358
1:3 Avsättning för kreditförluster 181 - 4 400 - 12 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 75 - 60 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 1 15 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 2 - 1 29
1:7 Studiestartsstöd 18 18 33 33 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 3 135 9 869
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 2 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 4 842 299 13 734 2 509 77 966
1:1 Statens skolverk 66 11 123 22 1 124
1:2 Statens skolinspektion 33 2 64 4 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 18 15 42 14 723
1:4 Sameskolstyrelsen 3 1 3 - 5 40
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 53 - 86 157 - 25 3 685
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 1 34 2 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 539 1 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 37 - 75 37 - 75 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 12 17 13 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 1 1 1 1 309
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 1 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 8 2 16 2 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 133 133 2 135 2 135 2 570
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 161 21 343 42 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 15 4 18 5 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 10 489 - 13 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 0 22 2 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 - 2 25 0 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 293 12 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 355 11 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 344 14 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 366 12 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 354 14 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 261 10 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 290 12 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 272 8 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 233 10 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 186 6 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 258 11 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 148 5 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 120 4 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 260 9 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 194 13 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 258 8 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 112 5 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 64 3 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 111 5 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 40 2 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 178 92 178 6 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 56 29 56 2 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 133 5 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 44 2 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 92 5 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 41 2 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 156 7 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 39 16 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 41 2 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 16 1 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 102 5 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 19 1 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 34 1 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 8 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 17 1 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 6 0 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 84 4 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 12 1 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 72 4 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 13 2 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 - 34 76 4 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 - 7 16 1 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 66 3 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 11 1 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 66 4 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 11 2 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 52 2 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 8 1 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 61 3 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 11 2 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 27 1 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 3 2 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 11 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 1 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 22 1 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 3 2 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 70 4 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 14 4 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 5 1 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 3 2 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 258 15 557 18 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 14 13 120 - 13 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 4 70 3 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 431 10 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 37 37 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 436 14 1 316 - 47 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 21 21 295 10 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 - 2 28 0 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 20 9 365 252 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 4 0 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 9 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 30 1 60 2 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 6 0 48
3:9 Sunet 2 - 4 10 3 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 0 0 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 0 0 1 0 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 12 1 73 0 100
4:1 Internationella program 8 7 30 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 28 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 4 2 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 3 - 176
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 954 80 4 434 232 15 880
1:1 Statens kulturråd 3 0 6 1 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 47 3 114 8 579
1:3 Skapande skola 0 1 0 1 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 2 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 366 21 393 3 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 2 0 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 188 12 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 59 0 148 0 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 15 - 1 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 - 3 27 7 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 2 17 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 10 0 67
4:1 Statens konstråd 1 0 1 0 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 4 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 19 5 31 4 40
5:1 Konstnärsnämnden 0 - 1 2 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 32 17 137 28 459
6:1 Riksarkivet 40 4 77 8 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 2 40 7 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 2 6 - 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 100 5 185 12 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 43 1 259
8:3 Bidrag till vissa museer 6 1 16 5 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 1 6 - 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 2 1 20 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 548 5 552
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 - 2 10 - 2 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 3 0 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 7 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 2 11 4 41
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 3 105 - 5 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 2 0 - 2 35
13:1 Stöd till idrotten 1 0 490 7 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 10 6 12 3 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 4 3 5 3 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 088 124 4 348
14:2 Bidrag till tolkutbildning 11 9 12 8 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 45 - 1 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 70 14 70 14 188
15:1 Lotteriinspektionen 4 2 7 1 51
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 6 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 14
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 201 98 318 113 6 952
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 1 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:4 Boverket 21 6 39 5 308
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 8 0 47
1:6 Lantmäteriet 44 0 85 1 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 22 6 22 - 5 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 - 1 0 - 1 1 300
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 75 73 104 102 3 200
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 0 0 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
2:1 Konsumentverket 14 3 27 2 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 7 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 3 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 14 10 22 8 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 1 1 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
19 Regional tillväxt 178 1 287 26 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 72 - 9 129 8 2 100
1:2 Transportbidrag 47 5 60 4 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 58 6 99 14 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
20 Allmän miljö- och naturvård 554 74 814 30 10 773
1:1 Naturvårdsverket 40 8 75 9 591
1:2 Miljöövervakning m.m. 8 2 8 3 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 16 - 7 15 - 13 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 124 87 144 107 868
1:5 Miljöforskning 28 18 28 16 79
1:6 Kemikalieinspektionen 23 5 39 - 2 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 1 38 8 315
1:8 Supermiljöbilspremie 19 5 38 8 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 17 - 6 41 2 246
1:10 Klimatanpassning 6 0 9 1 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 9 - 145 9 - 142 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 0 12 - 3 235
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 13 12 46
1:14 Skydd av värdefull natur 92 18 95 - 58 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 0 40 2 244
1:16 Klimatinvesteringar 83 78 74 69 1 590
1:17 Elbusspremie 0 - 2 0 - 2 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 0 0 0 100
1:19 Elcykelpremie 0 0 0 0 350
1:20 Industriklivet 0 0 0 0 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2 2 7 3 104
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 44 8 128 12 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 0
21 Energi 147 - 92 274 - 89 3 588
1:1 Statens energimyndighet 24 0 46 - 1 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 4 - 3 5 - 3 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:4 Energiforskning 98 - 69 178 - 56 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 2 1 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 1 17 1 121
1:7 Energiteknik 0 0 4 4 975
1:8 Elberedskap 13 1 22 - 2 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 13 0 - 14 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 - 1 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 17
22 Kommunikationer 4 385 907 7 078 1 356 56 419
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 391 130 2 328 96 25 513
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 197 705 3 117 955 21 347
1:3 Trafikverket 127 25 219 21 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 167
1:7 Trafikavtal 77 - 15 171 15 930
1:8 Viss internationell verksamhet - 28 - 28 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 9 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 23 64 - 17 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 198 62 419 271 1 529
1:12 Transportstyrelsen 232 59 396 54 2 140
1:13 Trafikanalys 5 0 9 2 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 13 0 21 - 3 900
1:15 Sjöfartsstöd 109 - 7 226 - 12 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 5 1 42
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 9 18 0 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 2 0 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 2 4 2 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 13 5 9 1 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 866 112 1 658 263 19 254
1:1 Skogsstyrelsen 36 3 71 6 472
1:2 Insatser för skogsbruket 18 5 32 6 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 11 1 21 1 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 17 0 17 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 - 4 2 - 4 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 23 0 27 - 2 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 17 0 - 17 53
1:8 Statens jordbruksverk 54 15 107 19 621
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 1 1 3 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 203 138 329 216 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 2 - 6 9 - 8 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 4 3 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 1 6 4 194
1:14 Livsmedelsverket 20 - 18 43 - 19 243
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 37 37 49 49 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 4 2 42 - 3 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 136 - 46 282 - 1 4 357
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 78 - 12 158 - 27 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 4 1 4 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 1 - 2 8 - 1 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 319 15 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 35 - 17 107 3 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 18 18 18 18 107
24 Näringsliv 330 - 5 1 122 94 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 20 - 1 40 4 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 93 - 51 128 - 55 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:4 Tillväxtverket 22 4 44 - 2 272
1:5 Näringslivsutveckling 43 18 55 - 8 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 7 0 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 29 - 1 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 4 35 - 2 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 - 1 1 0 14
1:11 Bolagsverket 4 3 8 5 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 2 23 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 72 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 1 1 1 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 5 5 17 - 1 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 52 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 25 13 51 21 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 4 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 3 13 1 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 25 0 52 4 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 11 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 18 - 1 18 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 247 450 18 489 891 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 16 635 859 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 342 16 683 32 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 5 5 5 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 1 167 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 592 - 304 - 1 725 - 1 171 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 631 - 338 - 1 766 - 1 165 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 38 34 41 - 5 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 5 291 1 840 4 842 8 022 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 5 291 1 840 4 842 8 022 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 78 388 1 772 155 863 12 497 992 035
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 78 981 2 076 157 587 13 667 980 690
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 186 4 347 6 713 11 709 6 548
Kassamässig korrigering 1 523 - 1 864 9 486 - 4 700 0
Totala utgifter 79 726 4 255 172 061 19 505 998 584
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget