December 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev 6 615 miljoner kronor i december, vilket är 406 miljoner kronor högre än i december 2017.  

Preliminärt blev årsutfallet 42 808 miljoner kronor. Det är 6 102 miljoner kronor (16,6 procent) högre än föregående år. Det är framför allt utbetalningarna till multilaterala och internationella organisationer (FN) och bistånd till Afrika som ökat under 2018. Det högre utfallet beror på att riksdagen höjde budgeten 2018 för det internationella biståndet med cirka 6 000 miljoner kronor. Orsaken till höjningen var att antalet asylsökande bedömdes minska, och därmed även de utgifter för migration som ingår i den så kallade biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, höjdes därför budgeten för främst anslaget för biståndsverksamhet.

Jämfört med statens budget för 2018 så blev utgifterna preliminärt 177 miljoner kronor (0,4 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 6 615 406 42 808 6 102 42 748
1:1 Biståndsverksamhet 6 427 353 41 390 5 988 41 341
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 148 41 1 220 104 1 199
Övriga anslag 39 12 199 9 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 0 15 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 28 13 119 9 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 4 47 - 5 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 6 2 18 4 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt