December 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner blev 9 243 miljoner kronor i december, det är 445 miljoner kronor högre än i december 2017.  

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under december betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i december 2017.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med december 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 111 409 miljoner kronor. Det är 5 843 miljoner kronor (5,5 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på att den kommunalekonomiska utjämningen är 5 151 miljoner kronor högre än 2017.  

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 243 445 111 409 5 843 111 409
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 99 808 5 151 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 4 094 192 4 094
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 0 7 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 7 000 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt