December 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i december 1 666 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor lägre än i december 2017.  

Utfallet för 2018 uppgår preliminärt till 22 216 miljoner kronor. Det är 1 716 miljoner kronor (7,2 procent) lägre än samma period föregående år. Ersättningar för insatser för vissa nyanlända invandrare har minskat med 2 511 miljoner kronor, vilket beror på att utgifterna från och med 2018 redovisas som en post under anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet kommunmottagna minskade för perioden januari–november* med 23 373 (37,0 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga** minskade med 2 885 (38,1 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna för perioden januari–november utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för dvs. de som kommunerna tagit emot under de senaste 24 månaderna. Preliminärt uppgår dessa till 127 446 personer, vilket är en minskning med knappt 11 000 (7,9 procent) jämfört med i december 2017. Trots det minskade flyktingmottagandet så har ersättningarna till kommunerna ökat med 1 000 miljoner kronor (6,6 procent).

Jämfört med statens budget för 2018 så blev utgifterna preliminärt 3 385 miljoner kronor (13,2 procent) lägre än beräknat.

Kommunmottagna m.m. januari-november 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna november 3 701 4 944 -1 243 -25,1
- varav ens. barn och ungdomar *** 1 408 765 643 84,1
Antal kommunmottagna jan-november 39 811 63 184 -23 373 -37,0
- varav män 21 242 36 166 -14 924 -41,3
- varav kvinnor 18 569 27 018 -8 449 -31,3
- varav ens. barn och ungdomar *** 4 694 7 579 -2 885 -38,1
- varav pojkar 4 116 6 606 -2 490 -37,7
- varav flickor 578 973 -395 -40,6

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för december redovisas antalet kommunmottagna till och med november.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i december 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna**** 127 446 138 405 -10 959 -7,9
-varav män 71 905 80 611 -8 706 -10,8
-varav kvinnor 55 541 57 794 -2 253 -3,9
-varav ensamkommande 15 755 15 861 -106 -0,7

**** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 666 - 149 22 216 - 1 716 26 204
1:1 Etableringsåtgärder 5 3 253 46 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 220 240 16 167 1 000 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 374 - 98 4 925 - 431 5 179
1:4 Hemutrustningslån 9 - 7 139 - 89 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 21 12 363 129 385
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 12 12 80 80 86
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 28 28
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 315 - 2 536
Övriga anslag 25 3 261 57 272
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 17 3 126 16 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 2 72 12 73
4:1 Åtgärder mot segregation 6 1 47 14 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 15 15 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt