December 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Högre utgifter för barnbidrag och föräldraförsäkring

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 724 miljoner kronor i december. Det är 444 miljoner kronor högre än i december 2017. Ökningen avser främst anslag 1:1 Barnbidrag.

Det prelimära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 95 208 miljoner kronor. Det är 6 548 miljoner kronor (7,4 procent) högre än föregående år.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår preliminärt till 31 722 miljoner kronor för året, vilket är en ökning med 4 435 miljoner kronor (16,3 procent) jämfört med 2017. Ökningen beror främst på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018.

Det preliminära årsutfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 43 914 miljoner kronor. Det är en ökning med 2 076 miljoner kronor (5,0 procent) jämfört med 2017. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 338 miljoner kronor (4,4 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 521 miljoner kronor (7,6 procent).

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet är 622 miljoner kronor (0,7 procent) högre än vad som anvisades i statens budget. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:2 Föräldraförsäkring och beror på att antalet använda nettodagar för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning blev högre än beräknat. Ökningen beror delvis på en regeländring i föräldraförsäkringen som infördes den 1 januari 2014. Regeländringen innebar en begränsning av antalet föräldrapenningdagar som får sparas efter att barnet har fyllt fyra år. Mot bakgrund av detta har föräldrar till barn födda 2014 och 2015 ökat sitt uttag av föräldrapenning under 2018 jämfört med föräldrar som omfattas av äldre lagstiftning. Vidare har en utbredd influensaperiod och en högre medelersättning medfört ett högre utfall än beräknat för tillfällig föräldrapenning. I enlighet med propositionen höständringsbudget för 2018 anvisade riksdagen därför ytterligare 1 284 miljoner kronor för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 724 444 95 208 6 548 95 870
1:1 Barnbidrag 2 727 409 31 722 4 435 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 373 42 43 914 2 076 44 242
1:3 Underhållsstöd 230 12 2 593 73 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 14 - 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 2 951 23 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 331 - 2 4 072 133 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 7 367 - 101 7 367
1:8 Bostadsbidrag 364 - 9 4 574 - 90 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt