November 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till Europeiska unionen blev 3 452 miljoner kronor i november, vilket är 540 miljoner kronor högre än i november 2017.  

Avgiften för perioden januari–november uppgick till 31 610 miljoner kronor. Det är 10 441 miljoner kronor (49,3 procent) högre än samma period föregående år.  Den stora skillnaden beror dels på att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018, men inte lika mycket. Dels har årsavgiften till EU för 2018 ökat med cirka 10 miljarder jämfört med 2017.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 452 540 31 610 10 441 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 452 540 31 610 10 441 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt