November 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner blev 9 242 miljoner kronor i november, det är 445 miljoner kronor högre än i november 2017.  

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under november betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i november 2017.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med november 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

Hittills i år uppgår de allmänna bidragen till kommunerna till 102 167 miljoner kronor. Det är 5 398 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 102 167 5 398 111 409
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 91 491 4 722 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 3 753 176 4 094
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 6 417 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt