November 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i november 1 410 miljoner kronor, vilket är 733 miljoner kronor lägre än i november 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 20 549 miljoner kronor. Det är 1 567 miljoner kronor (7,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Antalet kommunmottagna minskade för perioden januari–oktober* med 22 213 (38,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga** minskade med 3 537 (52,1 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna för perioden januari–oktober utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för dvs. de som kommunerna tagit emot under de senaste 24 månaderna.

Kommunmottagna m.m. januari-oktober 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna oktober 2 772 5 021 -2 249 -44,8
- varav ens. barn och ungdomar *** 289 664 -375 -56,5
Antal kommunmottagna jan-oktober 35 706 57 919 -22 213 -38,4
- varav män 18 852 33 259 -14 407 -43,3
- varav kvinnor 17 124 24 660 -7 536 -30,6
- varav ens. barn och ungdomar *** 3 254 6 791 -3 537 -52,1
- varav pojkar 2 714 5 913 -3 199 -54,1
- varav flickor 540 878 -338 -38,5

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för november redovisas antalet kommunmottagna till och med oktober.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 410 - 733 20 549 - 1 567 26 204
1:1 Etableringsåtgärder 48 4 248 42 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 969 - 375 14 947 760 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 354 - 82 4 550 - 333 5 179
1:4 Hemutrustningslån 12 - 4 130 - 82 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 6 5 343 117 385
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 6 68 68 86
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 28 28
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 268 - 2 222
Övriga anslag 14 - 19 235 54 272
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 108 13 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 4 72 14 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 19 41 13 56
4:2 Delegationen mot segregation 2 2 14 14 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt