November 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 863 miljoner kronor i november. Det är 588 miljoner kronor högre än i november 2017. Ökningen avser främst anslag 1:1 Barnbidrag.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår till 87 485 miljoner kronor för perioden januari-november. Det är 6 104 miljoner kronor (7,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 91,6 procent av disponibelt belopp. Disponibelt belopp omfattar anvisade medel för utgiftsområdet i statens budget, anslagssparande från föregående år samt indragningar av anslagssparande.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår hittills i år till 28 995 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 026 miljoner kronor (16,1 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 3 880 miljoner kronor (17,9 procent) vilket främst beror på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018. Vidare har utgifterna för flerbarnstillägg ökat med 105 miljoner kronor (3,4 procent).

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för perioden januari-november till 40 541 miljoner kronor. Det är en ökning med 2 034 miljoner kronor (5,3 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 337 miljoner kronor (4,7 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 505 miljoner kronor (8,2 procent).

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 863 588 87 485 6 104 95 870
1:1 Barnbidrag 2 735 444 28 995 4 026 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 490 133 40 541 2 034 44 242
1:3 Underhållsstöd 228 12 2 363 61 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 13 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 4 868 22 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 331 0 3 741 136 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 6 753 - 92 7 367
1:8 Bostadsbidrag 381 4 4 210 - 81 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt