November 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 81,9 miljarder kronor i november. Det är 6,0 miljarder kronor (8,0 procent) högre än i november 2017. Det beror bland annat på att utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Försvar och samhällets krisberedskap har ökat. Utgifterna för Utbildning och universitetsforskning samt Migration har dock minskat.

De totala utgifterna för januari–november uppgår till 847,8 miljarder kronor. Det är 46,2 miljarder kronor (5,8 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Avgiften till Europeiska unionen högre. Medan utgifterna för Migration har minskat.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 217 126 12 892 664 14 582
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 2 134 20 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 69 19 858 23 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 1 720 29 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 1 78 5 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 1 86 3 97
3:1 Sametinget 4 - 2 41 - 1 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 673 41 6 888 - 15 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 261 11 2 654 210 2 990
6:1 Allmänna val och demokrati 26 25 456 380 556
6:2 Justitiekanslern 4 0 44 5 50
6:3 Datainspektionen 7 2 75 28 85
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 16 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 42 171 - 1 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 116 17 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 1 13 1 15
8:1 Presstöd 39 - 17 490 - 44 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 31 3 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 17 4 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 2
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 185 96 14 517 611 16 356
1:1 Statskontoret 8 - 2 80 - 2 98
1:2 Kammarkollegiet 9 3 67 16 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 12 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 879 20 11 854 380 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 2 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 58 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 12 - 5 153 10 171
1:9 Statistiska centralbyrån 50 5 497 - 3 557
1:10 Bidragsfastigheter 28 6 198 36 269
1:11 Finansinspektionen 52 2 543 51 606
1:12 Riksgäldskontoret 24 4 251 12 328
1:13 Bokföringsnämnden 2 1 10 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 30 1 302 4 330
1:16 Finansmarknadsforskning 64 56 82 52 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 3 82 16 92
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 8 0 103 54 180
1:19 Statens servicecenter 1 1 6 2 8
3 Skatt, tull och exekution 1 003 50 10 261 96 11 478
1:1 Skatteverket 659 35 6 856 33 7 598
1:2 Tullverket 167 11 1 672 61 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 177 3 1 733 2 1 947
4 Rättsväsendet 4 133 199 41 306 1 765 46 254
1:1 Polismyndigheten 2 170 111 21 354 795 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 144 27 1 302 102 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 136 4 1 349 - 7 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 60 4 601 11 697
1:5 Sveriges Domstolar 507 11 5 209 245 5 612
1:6 Kriminalvården 775 29 8 117 348 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 3 118 23 148
1:8 Rättsmedicinalverket 37 1 378 15 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 9 5 47 11 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 0 81 - 2 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 255 - 2 2 541 181 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 12 4 74 23 81
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 40 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 14 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 7 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 2 56 19 81
5 Internationell samverkan 116 38 1 663 - 59 2 039
1:1 Avgifter till internationella organisationer 1 - 10 1 123 - 125 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 33 13 165 54 192
1:3 Nordiskt samarbete 0 - 3 13 0 46
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 7 5 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 34 4 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 0 45 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 26 3 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 18 2 19
1:9 Svenska institutet 10 0 101 2 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 12 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 58 38 121 - 9 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 7 095 1 289 43 818 2 445 54 368
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 988 314 28 544 25 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 98 62 768 88 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 341 743 8 370 1 222 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 58 40 408 66 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 16 153 130 169
1:7 Officersutbildning m.m. 18 7 184 15 218
1:8 Försvarets radioanstalt 99 6 953 30 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 - 1 167 7 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 8 1 71 7 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 0 9
2:1 Kustbevakningen 105 3 1 088 37 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 5 53 12 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 169 169 296 290 321
2:4 Krisberedskap 76 - 13 982 166 1 374
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 58 - 50 1 044 94 1 211
2:7 Statens haverikommission 4 0 39 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 32 - 4 319 0 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 53 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 185
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 3 820 775 36 194 5 696 42 748
1:1 Biståndsverksamhet 3 702 747 34 963 5 635 41 341
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 111 40 1 071 63 1 199
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 - 1 13 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 0 - 8 92 - 5 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 3 43 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 12 2 18
8 Migration 2 259 - 1 079 17 790 - 15 876 22 288
1:1 Migrationsverket 426 - 105 4 654 - 699 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 650 - 904 10 638 - 15 293 13 809
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 1 86 - 261 93
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 84 7 857 90 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 27 0 264 46 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 34 - 75 536 - 164 888
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 3 248 18 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 10 - 6 111 - 9 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 1 1 396 396 395
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 783 1 901 72 568 11 411 79 841
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 2 31 - 2 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 2 73 2 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 131 6 143
1:4 Tandvårdsförmåner 577 80 5 880 613 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 24 753 1 305 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 062 986 7 496 4 939 7 696
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 44 22 472 66 465
1:8 Bidrag till psykiatri 6 0 1 624 484 1 755
1:9 Läkemedelsverket 11 0 123 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 9 - 3 86 - 62 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 26 - 5 340 - 3 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 1 77 - 1 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 1 72 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 51 2 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 - 1 20 - 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 6 1 719 334 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 1 95 - 59 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 376 696 23 190 2 395 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 52 4 2 792 595 2 877
4:6 Statens institutionsstyrelse 91 10 936 50 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 5 - 23 1 474 725 1 531
5:1 Barnombudsmannen 3 0 22 - 1 25
5:2 Barnets rättigheter 0 0 21 4 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 - 1 174 - 2 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 33 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 46 - 6 458 9 607
8:1 Socialstyrelsen 40 - 21 583 54 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 57 4 617 30 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 344 79 91 411 - 1 932 102 677
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 273 148 34 389 - 101 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 776 - 155 42 045 - 1 735 46 909
1:3 Handikappersättning 110 - 2 1 235 - 2 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 228 - 26 2 586 - 172 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 36 2 42
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 154 35 2 513 - 26 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 2 953 147 957
2:1 Försäkringskassan 794 78 7 596 - 41 8 729
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 2 57 - 4 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 869 7 31 905 126 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 080 - 15 12 052 - 180 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 886 - 52 9 988 - 572 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 765 72 8 380 808 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 93 5 989 67 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 45 - 3 497 2 555
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 863 588 87 485 6 104 95 870
1:1 Barnbidrag 2 735 444 28 995 4 026 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 490 133 40 541 2 034 44 242
1:3 Underhållsstöd 228 12 2 363 61 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 13 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 4 868 22 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 331 0 3 741 136 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 6 753 - 92 7 367
1:8 Bostadsbidrag 381 4 4 210 - 81 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 410 - 733 20 549 - 1 567 26 204
1:1 Etableringsåtgärder 48 4 248 42 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 969 - 375 14 947 760 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 354 - 82 4 550 - 333 5 179
1:4 Hemutrustningslån 12 - 4 130 - 82 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 108 13 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 4 72 14 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 6 5 343 117 385
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 6 68 68 86
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 28 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 19 41 13 56
4:2 Delegationen mot segregation 2 2 14 14 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 268 - 2 222
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 005 - 76 67 558 2 282 76 338
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 760 0 7 378 - 285 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 1 970 - 379 23 822 - 1 496 24 917
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 002 218 11 376 3 504 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 557 109 16 730 1 001 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 103 - 5 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 110 37 1 165 289 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 2 36 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 2 64 9 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 52 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 141 40 1 332 153 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 364 - 109 4 631 - 939 5 262
1:13 Lån till körkort 6 6 12 12 151
2:1 Arbetsmiljöverket 56 3 710 36 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 28 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 0 50 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 2 - 2 20 - 9 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 1 1 10 10 19
15 Studiestöd 2 156 260 19 309 1 105 24 481
1:1 Studiehjälp 422 72 3 638 536 4 170
1:2 Studiemedel 1 445 160 12 728 582 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 173 - 2 1 674 - 63 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 171 - 186 172
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 1 48 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 20 - 2 29
1:7 Studiestartsstöd 33 26 237 217 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 4 781 20 875
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 13 1 14
16 Utbildning och universitetsforskning 5 734 - 1 688 68 655 4 496 78 110
1:1 Statens skolverk 114 8 937 104 1 144
1:2 Statens skolinspektion 34 1 372 19 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 95 12 638 29 723
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 5 46 5 55
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 178 - 549 2 791 248 3 725
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 1 3 237 93 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 40 - 85 4 432 - 58 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 25 - 23 158 - 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 15 - 1 82 2 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 31 - 1 115 - 4 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 15 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 - 1 102 3 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 3 2 134 1 378 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 205 21 1 997 155 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 95 67 731 588 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 651 2 293 - 4 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 19 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 626 - 759 2 646 - 781 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 121 7 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 971 971 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 3 125 7 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 6 154 18 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 610 66 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 954 59 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 895 78 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 2 010 67 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 947 77 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 434 55 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 594 63 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 494 46 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 1 280 55 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 1 025 33 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 421 60 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 813 30 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 661 23 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 430 49 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 1 064 72 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 417 43 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 618 28 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 353 15 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 609 27 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 218 10 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 979 35 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 307 11 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 731 28 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 243 10 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 508 26 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 224 9 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 858 38 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 217 90 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 227 10 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 88 4 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 559 25 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 8 104 8 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 185 4 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 46 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 95 6 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 32 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 460 23 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 68 7 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 396 22 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 71 13 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 418 21 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 90 5 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 361 17 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 63 5 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 365 22 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 58 9 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 284 12 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 46 3 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 334 19 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 58 14 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 149 4 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 18 9 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 59 2 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 5 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 121 3 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 18 9 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 386 23 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 77 24 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 28 5 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 19 9 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 270 27 3 009 115 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 0 389 3 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 383 16 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 9 2 368 61 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 45 45 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 452 47 5 260 203 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 332 - 14 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 - 1 156 13 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 66 68 662 291 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 30 5 34
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 50 2 55
3:7 Kungl. biblioteket 40 - 9 338 3 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 4 31 - 6 48
3:9 Sunet 0 0 38 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 4 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 4 0 27 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 94 - 2 100
4:1 Internationella program 8 8 73 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 3 0 30 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 - 1 8 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 0 18 4 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 15 - 19 - 576
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 585 154 15 248 1 453 16 065
1:1 Statens kulturråd 7 1 44 9 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 86 82 555 263 589
1:3 Skapande skola 1 5 184 12 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 4 31 5 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 4 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 0 1 468 51 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 - 1 12 1 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 985 60 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 4 0 205 21 214
2:3 Statens musikverk 8 1 95 - 9 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 - 4 119 - 9 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 4 105 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 59 0 67
4:1 Statens konstråd 3 3 16 8 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 3 28 6 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 9 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 16 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 20 - 3 421 51 459
6:1 Riksarkivet 36 2 386 30 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 2 239 33 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 86 20 183 24 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 111 19 1 152 149 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 237 4 259
8:3 Bidrag till vissa museer 6 3 72 17 76
8:4 Forum för levande historia 5 - 1 41 - 7 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1 1 1 1 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 11 3 13
9:2 Stöd till trossamfund 2 1 81 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 567 20 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 1 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 17 - 2 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 - 1 39 - 1 51
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 4 41 6 44
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 1 239 1 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 10 8 72 40 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 964 29 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 4 1 29 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 4 150 129 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 358 508 4 358
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 1 49 7 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 190 15 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 141 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 6 1 50 9 72
8:4 (2017) Riksutställningar 0 - 1 - 2 - 42
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1 884 - 178 4 116 817 7 062
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 10 2 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 23 2 245 53 308
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 2 39 - 4 47
1:6 Lantmäteriet 47 3 503 8 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 101 10 494 335 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 395 - 405 1 395 - 405 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 288 208 1 188 803 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 10 10 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 1 2 2 75
2:1 Konsumentverket 14 1 144 7 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 39 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 18 - 2 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 1 24 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
19 Regional tillväxt 654 364 3 034 850 3 942
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 497 338 1 625 606 2 100
1:2 Transportbidrag 37 17 400 12 421
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 120 9 1 009 231 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
20 Allmän miljö- och naturvård 845 367 8 264 1 971 10 828
1:1 Naturvårdsverket 71 32 477 75 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 22 - 11 218 32 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 80 40 1 145 322 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 32 15 724 77 868
1:5 Miljöforskning 0 0 67 5 79
1:6 Kemikalieinspektionen 26 8 222 2 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 0 286 30 315
1:8 Supermiljöbilspremie 10 - 58 302 - 48 295
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 7 211 14 246
1:10 Klimatanpassning 13 8 107 11 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 78 37 787 78 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 - 57 62 - 86 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 1 34 11 46
1:14 Skydd av värdefull natur 117 59 1 130 148 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 - 3 219 13 244
1:16 Klimatinvesteringar 230 239 978 654 1 595
1:17 Elbusspremie 5 5 20 16 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 1 74 74 100
1:19 Elfordonspremie 9 9 417 417 395
1:20 Industriklivet 2 2 52 52 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 3 70 21 96
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 69 29 662 57 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
21 Energi 224 - 48 2 760 377 3 761
1:1 Statens energimyndighet 28 6 273 14 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 22 - 10 169 - 26 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 5 5 7 - 1 10
1:4 Energiforskning 116 - 69 1 220 - 3 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 2 1 83 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 101 2 121
1:7 Energiteknik 0 0 677 324 1 145
1:8 Elberedskap 14 - 3 136 1 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 2 2 22 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 23 20 72 48 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
22 Kommunikationer 5 866 839 50 161 4 965 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 557 846 20 437 2 334 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 234 107 20 271 1 967 21 347
1:3 Trafikverket 128 5 1 292 126 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 2 70 1 167
1:7 Trafikavtal 95 - 5 904 87 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 49 5 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 60 104 - 109 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 175 - 175 2 292 633 1 529
1:12 Transportstyrelsen 201 18 1 930 38 2 144
1:13 Trafikanalys 3 - 2 54 5 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 315 88 859 - 150 900
1:15 Sjöfartsstöd 115 0 1 312 - 58 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 4 2 40 14 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 12 4 118 4 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 4 2 11 0 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 10 7 59 41 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 6 - 1 81 28 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 482 787 10 801 1 109 20 107
1:1 Skogsstyrelsen 49 4 407 48 472
1:2 Insatser för skogsbruket 93 60 433 198 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 3 130 22 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 99 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 1 7 - 6 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 9 1 95 - 9 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 34 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 66 15 537 9 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 5 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 1 577 - 654 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 - 13 71 - 32 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 2 40 29 45
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 72 68 251 234 283
1:14 Livsmedelsverket 27 1 215 - 74 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 - 8 197 99 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 - 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 718 552 3 475 908 4 756
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 192 102 1 793 245 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 9 1 15 - 2 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 - 3 101 7 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 753 84 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 34 - 15 416 - 94 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 98 98 167
24 Näringsliv 794 12 6 079 660 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 214 10 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 537 - 37 2 255 63 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 741 111 741
1:4 Tillväxtverket 24 - 2 245 - 5 272
1:5 Näringslivsutveckling 71 42 755 378 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 1 51 4 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 115 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 14 2 189 10 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 2 0 11 1 14
1:11 Bolagsverket 3 2 42 24 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 0 130 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 6 1 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 1 12 - 4 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 284 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 29 4 290 19 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 20 - 3 25
2:2 Kommerskollegium 7 2 76 7 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 32 - 5 332 21 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 62 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 102 167 5 398 111 409
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 91 491 4 722 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 3 753 176 4 094
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 6 417 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. 9 643 1 290 14 405 2 114 13 660
1:1 Räntor på statsskulden 9 642 1 291 14 339 2 111 13 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 11 11 15
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 1 55 - 7 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 452 540 31 610 10 441 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 452 540 31 610 10 441 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 96 663 6 403 886 526 47 520 1 009 951
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 87 021 5 113 872 121 45 405 996 301
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3 257 - 701 - 34 585 1 995 6 548
Kassamässig korrigering - 11 482 336 - 4 093 - 3 334 0
Totala utgifter 81 925 6 039 847 848 46 181 1 016 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt