Oktober 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner blev 9 242 miljoner kronor i oktober, det är 445 miljoner kronor högre än i oktober 2017.  

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under oktober betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i oktober 2017.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med oktober 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

Hittills i år uppgår de allmänna bidragen till kommunerna till 92 925 miljoner kronor. Det är 4 953 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 92 925 4 953 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 83 174 4 293 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 3 412 160 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 5 833 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt