Oktober 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i oktober 2 032 miljoner kronor, vilket är 730 miljoner kronor lägre än i oktober 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 19 140 miljoner kronor. Det är 834 miljoner kronor (4,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Antalet kommunmottagna minskade för perioden januari–september* med 19 952 (38,0 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga** minskade med 3 144 (51,6 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna för perioden januari–september utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för dvs. de som kommunerna tagit emot under de senaste 24 månaderna.

Kommunmottagna m.m. januari-september 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna september * 2 693 4 633 -1 940 -41,9
- varav ens. barn och ungdomar ** 104 452 -348 -77,0
Antal kommunmottagna januari-september 32 547 52 499 -19 952 -38,0
- varav män 16 983 30 227 -13 244 -43,8
- varav kvinnor 15 564 22 272 -6 708 -30,1
- varav ens. barn och ungdomar ** 2 949 6 093 -3 144 -51,6
- varav pojkar 2 457 5 295 -2 838 -53,6
- varav flickor 492 798 -306 -38,3

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för oktober redovisas antalet kommunmottagna till och med september.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 032 - 730 19 140 - 834 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 28 14 201 39 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 484 - 539 13 977 1 135 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 398 - 72 4 196 - 251 5 179
1:4 Hemutrustningslån 11 - 5 118 - 78 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 63 24 337 112 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 8 62 62 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 28 28
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 180 - 1 954
Övriga anslag 40 20 221 74 272
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 12 2 97 12 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 2 70 18 73
4:1 Åtgärder mot segregation 26 18 41 32 56
4:2 Delegationen mot segregation 2 2 12 12 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt