Oktober 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 569 miljoner kronor i oktober. Det är 460 miljoner kronor högre än i oktober 2017. Ökningen avser främst anslag 1:1 Barnbidrag.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår till 79 622 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 5 516 miljoner kronor (7,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 84,5 procent av disponibelt belopp. Disponibelt belopp omfattar anvisade medel för utgiftsområdet i statens budget, anslagssparande från föregående år samt indragningar av anslagssparande.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår hittills i år till 26 260 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3 582 miljoner kronor (15,8 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 3 449 miljoner kronor (17,5 procent) vilket främst beror på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018. Vidare har utgifterna för flerbarnstillägg ökat med 96 miljoner kronor (3,4 procent).

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för perioden januari-oktober till 37 051 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 900 miljoner kronor (5,4 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 241 miljoner kronor (4,8 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 485 miljoner kronor (8,7 procent).

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 569 460 79 622 5 516 94 586
1:1 Barnbidrag 2 704 435 26 260 3 582 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 244 15 37 051 1 900 42 959
1:3 Underhållsstöd 223 14 2 135 49 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 12 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 7 785 18 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 330 4 3 410 135 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 6 139 - 84 7 367
1:8 Bostadsbidrag 372 - 6 3 829 - 85 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt