Oktober 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 77,9 miljarder kronor i oktober. Det är 5,6 miljarder kronor (7,7 procent) högre än i oktober 2017. Det beror bland annat på att utgifterna för Utbildning och universitetsforskning samt Försvar och samhällets krisberedskap har ökat. Utgifterna för Migration har dock minskat.

De totala utgifterna för januari–oktober uppgår till 765,9 miljarder kronor. Det är 40,1 miljarder kronor (5,5 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen 9,9 miljarder kronor (54,2 procent) högre samt Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9,5 miljarder kronor (16,9 procent) högre. Utgifterna för Migration har däremot minskat med 14,8 miljarder kronor (48,8 procent).

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 219 86 11 675 538 14 571
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 8 129 17 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 59 - 1 790 3 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 72 5 657 28 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 11 8 73 4 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 2 78 2 97
3:1 Sametinget 5 0 37 2 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 668 31 6 215 - 56 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 269 43 2 393 200 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 39 32 430 355 556
6:2 Justitiekanslern 4 0 40 5 50
6:3 Datainspektionen 8 5 68 26 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 15 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 - 43 129 - 43 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 2 115 18 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 3 - 1 12 0 15
8:1 Presstöd 55 10 451 - 27 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 28 3 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 15 3 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling - 1 - 2
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 539 76 13 331 514 16 356
1:1 Statskontoret 8 - 1 72 0 98
1:2 Kammarkollegiet 8 2 59 13 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 11 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 311 56 10 975 359 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 53 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 1 141 15 175
1:9 Statistiska centralbyrån 47 6 446 - 7 557
1:10 Bidragsfastigheter 23 7 170 30 269
1:11 Finansinspektionen 51 5 490 49 606
1:12 Riksgäldskontoret 23 - 3 227 9 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 26 - 3 272 3 330
1:16 Finansmarknadsforskning 1 0 18 - 4 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 1 73 13 92
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 9 2 95 53 177
1:19 Statens servicecenter 1 0 5 2 8
3 Skatt, tull och exekution 976 57 9 258 46 11 474
1:1 Skatteverket 641 20 6 197 - 2 7 594
1:2 Tullverket 165 19 1 506 50 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 169 18 1 556 - 1 1 947
4 Rättsväsendet 4 037 129 37 173 1 566 46 239
1:1 Polismyndigheten 2 113 79 19 184 684 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 137 15 1 159 75 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 117 - 19 1 213 - 11 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 3 541 7 697
1:5 Sveriges Domstolar 517 2 4 702 233 5 612
1:6 Kriminalvården 730 - 6 7 342 319 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 3 107 20 148
1:8 Rättsmedicinalverket 34 0 342 14 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 6 3 38 6 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 13 5 73 - 2 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 268 41 2 286 182 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 2 62 19 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 0 39 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 13 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 6 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 6 0 51 17 81
5 Internationell samverkan 73 - 62 1 548 - 97 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 46 - 34 1 123 - 114 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 5 132 42 192
1:3 Nordiskt samarbete 3 1 13 3 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 5 5 6 5 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 30 3 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 41 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 24 3 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 16 2 19
1:9 Svenska institutet 10 0 90 2 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 10 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen - 15 - 37 63 - 47 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 407 1 472 36 723 1 156 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 987 - 36 24 556 - 289 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 82 8 670 26 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 706 1 351 6 029 479 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 105 77 350 26 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 1 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 7 4 137 114 169
1:7 Officersutbildning m.m. 18 6 166 8 218
1:8 Försvarets radioanstalt 86 - 32 855 25 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 17 - 1 148 8 180
1:10 Nämnder m.m. 1 0 5 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 9 0 63 6 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 0 9
2:1 Kustbevakningen 106 1 983 34 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 1 - 3 53 17 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 40 40 127 121 21
2:4 Krisberedskap 83 32 907 179 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 113 16 986 144 1 176
2:7 Statens haverikommission 4 0 35 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 9 286 4 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 47 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 185
7 Internationellt bistånd 2 436 - 137 32 373 4 921 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 2 310 - 142 31 260 4 888 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 104 1 960 23 1 199
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 12 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 2 92 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 8 1 39 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 10 2 18
8 Migration 1 721 - 1 935 15 531 - 14 797 21 275
1:1 Migrationsverket 420 - 115 4 228 - 593 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 112 - 1 779 8 988 - 14 389 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 - 1 85 - 262 93
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 86 6 773 83 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 26 1 237 46 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 35 - 52 502 - 88 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 27 - 1 223 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 14 6 101 - 4 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. - 1 - 1 395 395 395
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 277 465 65 785 9 510 79 843
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 28 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 3 65 0 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 119 6 143
1:4 Tandvårdsförmåner 753 103 5 303 533 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 22 438 1 150 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 223 - 137 6 434 3 953 7 696
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 129 26 428 44 465
1:8 Bidrag till psykiatri 11 - 15 1 618 484 1 755
1:9 Läkemedelsverket 12 0 111 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 6 - 9 77 - 59 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 29 - 5 313 2 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 69 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 70 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 46 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 1 - 2 18 - 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 11 - 49 713 333 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 3 84 - 59 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 300 327 20 814 1 699 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 143 117 2 740 591 2 877
4:6 Statens institutionsstyrelse 91 8 844 39 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. - 1 - 20 1 469 749 1 533
5:1 Barnombudsmannen 4 3 20 - 1 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 2 21 4 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 28 9 170 - 1 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 30 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 57 10 412 15 607
8:1 Socialstyrelsen 62 3 544 74 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 56 - 3 560 26 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 070 57 83 067 - 2 012 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 108 200 31 115 - 249 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 788 - 155 38 270 - 1 581 46 909
1:3 Handikappersättning 111 - 1 1 125 0 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 229 - 21 2 359 - 146 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 33 2 42
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 78 - 19 2 359 - 61 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 4 5 951 145 901
2:1 Försäkringskassan 743 48 6 802 - 119 8 729
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 53 - 2 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 884 15 29 036 119 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 084 - 14 10 972 - 165 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 892 - 49 9 102 - 521 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 770 76 7 614 736 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 93 6 896 62 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 44 - 3 452 6 555
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 569 460 79 622 5 516 94 586
1:1 Barnbidrag 2 704 435 26 260 3 582 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 244 15 37 051 1 900 42 959
1:3 Underhållsstöd 223 14 2 135 49 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 12 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 7 785 18 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 330 4 3 410 135 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 6 139 - 84 7 367
1:8 Bostadsbidrag 372 - 6 3 829 - 85 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 032 - 730 19 140 - 834 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 28 14 201 39 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 484 - 539 13 977 1 135 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 398 - 72 4 196 - 251 5 179
1:4 Hemutrustningslån 11 - 5 118 - 78 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 12 2 97 12 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 2 70 18 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 63 24 337 112 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 8 62 62 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 28 28
4:1 Åtgärder mot segregation 26 18 41 32 56
4:2 Delegationen mot segregation 2 2 12 12 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 180 - 1 954
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 541 556 61 552 2 357 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 659 - 74 6 618 - 285 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 203 49 21 853 - 1 117 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 162 378 10 374 3 287 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 691 179 15 173 892 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 11 0 94 - 5 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 119 61 1 054 252 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 0 34 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 57 8 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 47 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 118 - 11 1 191 114 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 468 - 61 4 267 - 830 5 262
1:13 Lån till körkort 5 5 7 7 151
2:1 Arbetsmiljöverket 73 19 654 32 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 25 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 42 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 18 - 7 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 1 1 8 8 19
15 Studiestöd 2 283 261 17 154 845 24 450
1:1 Studiehjälp 420 72 3 217 464 4 170
1:2 Studiemedel 1 521 189 11 283 422 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 184 0 1 501 - 61 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 33 - 41 171 - 186 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 44 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 4 2 18 - 2 29
1:7 Studiestartsstöd 35 29 203 192 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 80 11 705 16 875
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 12 1 14
16 Utbildning och universitetsforskning 6 319 1 508 62 920 6 184 78 110
1:1 Statens skolverk 77 - 5 823 96 1 144
1:2 Statens skolinspektion 34 0 338 17 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 70 18 543 18 723
1:4 Sameskolstyrelsen 5 2 44 10 55
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 379 274 2 613 796 3 725
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 11 - 5 237 89 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 2 4 392 28 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 25 27 133 23 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 67 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 14 - 17 85 - 3 269
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 13 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 93 4 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 10 10 2 134 1 375 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 334 53 1 793 134 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 172 156 636 521 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 2 293 646 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 17 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 020 - 23 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 121 7 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 971 971 971 971 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 1 111 4 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 - 1 140 12 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 464 60 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 776 54 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 722 70 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 828 61 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 770 70 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 304 50 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 449 58 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 359 42 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 1 164 50 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 932 30 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 291 54 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 739 27 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 601 21 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 300 45 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 968 66 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 288 39 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 562 26 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 321 13 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 554 25 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 198 9 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 890 32 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 279 10 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 664 25 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 221 9 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 462 24 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 203 8 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 780 35 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 197 81 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 206 9 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 80 3 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 508 23 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 9 95 16 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 168 4 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 42 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 87 5 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 29 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 418 21 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 62 6 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 360 20 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 64 12 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 380 19 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 82 5 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 328 16 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 57 4 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 332 20 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 53 8 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 258 11 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 42 3 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 304 17 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 53 12 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 135 4 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 16 8 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 54 2 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 4 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 110 3 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 16 8 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 351 21 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 70 22 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 25 5 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 17 8 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 286 9 2 739 88 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 17 - 10 387 3 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 348 14 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 2 153 52 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 2 45 45 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 432 20 4 808 156 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 7 7 332 - 14 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 8 - 7 142 15 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 10 - 53 596 223 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 27 4 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 46 2 55
3:7 Kungl. biblioteket 33 1 298 13 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 3 28 - 2 48
3:9 Sunet 0 - 3 37 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 4 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 2 1 24 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 93 - 1 100
4:1 Internationella program 0 - 1 65 - 7 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 2 15 4 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 104 - 19 - 560
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 530 554 14 664 1 299 16 067
1:1 Statens kulturråd 5 1 37 8 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 7 4 469 181 589
1:3 Skapande skola - 7 - 3 183 8 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 26 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 2 4 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 339 318 1 465 51 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 12 2 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 90 8 899 56 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 1 201 21 214
2:3 Statens musikverk 6 - 3 87 - 10 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 - 5 110 - 5 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 3 92 - 3 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 53 0 67
4:1 Statens konstråd 2 1 13 6 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 1 23 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 10 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 9 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 15 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 134 25 402 54 459
6:1 Riksarkivet 31 11 350 27 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 23 4 216 31 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 29 4 97 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 112 18 1 041 130 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 216 4 259
8:3 Bidrag till vissa museer 6 0 66 14 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 37 - 6 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 10 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 0 79 1 82
10:1 Filmstöd 15 15 567 20 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 16 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 0 35 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 7 37 2 44
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 239 - 1 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 12 10 62 32 85
13:1 Stöd till idrotten 488 7 1 964 29 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 3 25 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 9 7 148 133 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 085 123 4 358 508 4 358
14:2 Bidrag till tolkutbildning 6 1 47 6 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 42 - 1 190 15 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 141 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 6 2 44 7 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 2 - 3 - 2 - 41
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 490 303 2 233 995 7 062
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 9 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 27 7 221 50 308
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 35 - 3 47
1:6 Lantmäteriet 47 3 457 5 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 180 168 392 325 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 1 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 208 126 900 595 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 2 7 7 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 1 2 2 75
2:1 Konsumentverket 13 0 130 7 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 35 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 - 2 16 - 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 24 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
19 Regional tillväxt 548 276 2 380 486 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 323 227 1 128 268 2 100
1:2 Transportbidrag 89 - 12 362 - 4 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 137 61 889 222 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
20 Allmän miljö- och naturvård 1 027 472 7 420 1 603 10 828
1:1 Naturvårdsverket 47 6 406 43 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 16 5 196 43 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 40 - 3 1 065 281 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 50 7 692 61 868
1:5 Miljöforskning - 1 0 67 5 79
1:6 Kemikalieinspektionen 16 - 6 197 - 7 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 2 269 30 315
1:8 Supermiljöbilspremie 34 - 2 292 9 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 2 188 7 246
1:10 Klimatanpassning 28 2 93 3 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 51 - 17 710 41 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 - 5 56 - 28 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 5 3 31 10 46
1:14 Skydd av värdefull natur 304 217 1 013 89 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 198 16 244
1:16 Klimatinvesteringar 223 194 748 415 1 640
1:17 Elbusspremie 0 0 15 11 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 29 29 73 73 100
1:19 Elfordonspremie 49 49 408 408 395
1:20 Industriklivet 0 0 50 50 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 6 0 62 18 96
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 60 - 12 593 28 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
21 Energi 278 - 9 2 537 424 3 761
1:1 Statens energimyndighet 26 3 245 9 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 14 2 147 - 17 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 - 2 2 - 6 10
1:4 Energiforskning 154 44 1 104 66 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 0 80 69 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 1 91 2 121
1:7 Energiteknik 44 - 69 677 323 1 145
1:8 Elberedskap 11 - 4 122 4 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 2 19 - 3 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 18 17 49 28 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
22 Kommunikationer 6 188 868 44 295 4 126 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 554 95 17 881 1 488 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 406 235 18 037 1 860 21 347
1:3 Trafikverket 152 16 1 163 121 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 68 0 167
1:7 Trafikavtal 136 53 808 92 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 45 4 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 19 104 - 49 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 500 615 2 117 808 1 529
1:12 Transportstyrelsen 178 - 7 1 730 20 2 144
1:13 Trafikanalys 6 1 50 6 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 14 - 192 544 - 238 900
1:15 Sjöfartsstöd 127 3 1 197 - 58 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 3 1 35 12 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 1 106 0 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 4 3 8 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 6 2 49 34 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 26 23 75 28 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2 949 460 9 319 322 20 087
1:1 Skogsstyrelsen 49 17 359 43 472
1:2 Insatser för skogsbruket 64 25 339 138 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 3 117 19 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 90 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 7 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 6 4 86 - 10 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 34 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 35 - 27 471 - 6 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 5 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 79 - 3 572 - 655 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 41 31 70 - 19 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 34 26 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 47 45 179 166 283
1:14 Livsmedelsverket 23 - 3 188 - 75 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 15 13 192 107 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 - 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 434 237 2 757 355 4 756
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 925 124 1 601 143 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 6 - 3 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 97 10 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 594 76 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 34 - 22 383 - 79 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 89 89 167
24 Näringsliv 504 65 5 285 648 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 19 0 192 8 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 263 52 1 718 100 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 741 111 741
1:4 Tillväxtverket 19 - 8 221 - 4 272
1:5 Näringslivsutveckling 29 14 684 336 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 3 45 3 60
1:7 Turistfrämjande 29 - 1 115 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 2 175 9 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 9 1 14
1:11 Bolagsverket 3 1 38 21 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 7 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 118 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 1 1 6 1 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 - 2 12 - 2 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 258 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 27 3 260 15 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 - 1 17 - 4 25
2:2 Kommerskollegium 7 0 69 5 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 5 300 26 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 56 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 92 925 4 953 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 83 174 4 293 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 3 412 160 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 5 833 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 95 2 148 4 762 824 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 96 2 150 4 697 820 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 11 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 2 54 - 7 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 272 404 28 158 9 901 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 272 404 28 158 9 901 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 86 318 8 263 789 863 41 117 1 002 722
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 86 413 6 115 785 101 40 292 991 377
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 6 536 - 2 911 - 31 328 2 695 6 548
Kassamässig korrigering - 1 842 232 7 388 - 3 670 0
Totala utgifter 77 940 5 584 765 924 40 142 1 009 270
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt