Januari 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner 441 miljoner kronor högre än januari 2017

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 9 242 miljoner kronor i januari. Det är en ökning med 441 miljoner kronor (5,0 procent) jämfört med samma månad 2017. Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under januari betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i januari 2017.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med januari 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 441 9 242 441 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 8 317 429 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 342 16 342 16 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer - 5 - 5 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 583 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget