Januari 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utbetalningarna av etableringsersättningar till vissa nyanlända invandrare ökade i januari

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i januari 2 684 miljoner kronor, vilket är 158 miljoner kronor högre än i januari 2017. Det är främst utgifterna under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare som blivit högre, vilket beror på att antalet deltagare i etableringsuppdraget ökat.

Antalet kommunmottagna i december* minskade med 47,0 procent jämfört med december 2016. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan speglar det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Antalet kommunmottagna för 2017 blev marginellt lägre än 2016.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 684 158 2 684 158 25 600
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 908 - 56 1 908 - 56 19 265
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 603 185 603 185 5 179
1:4 Hemutrustningslån 15 - 5 15 - 5 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 110 19 110 19 334
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 4 4 4 4 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 15 15 15 15 28
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 1 1 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 5 - 5
Övriga anslag 28 0 28 0 491
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 10 - 1 - 10 238
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 8 1 8 1 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 21 9 21 9 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 56
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget