Januari 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn uppgick i januari till 7 771 miljoner kronor, vilket är 176 miljoner kronor (2,3 procent) högre än i januari 2017. Ökningen gäller främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgick i januari till 2 288 miljoner kronor, vilket är en ökning med 62 miljoner kronor (2,8 procent) jämfört med januari föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår i januari till 3 839 miljoner kronor. Det är en ökning med 104 miljoner kronor (2,8 procent) jämfört med föregående år. Ökningen avser framför allt utgifter för föräldrapenning.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 771 176 7 771 176 94 586
1:1 Barnbidrag 2 288 62 2 288 62 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 839 104 3 839 104 42 959
1:3 Underhållsstöd 218 11 218 11 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 2 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 79 3 79 3 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 342 17 342 17 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 614 - 8 7 367
1:8 Bostadsbidrag 389 - 13 389 - 13 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget