September 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg i september blev 4 841 miljoner kronor, vilket är 736 miljoner kronor lägre än i september 2016. Det lägre utfallet avser främst anslagen 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning och 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–september till 50 462 miljoner kronor. Det är 392 miljoner kronor (0,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår under perioden januari–september till 19 129 miljoner kronor, vilket är 3 039 miljoner kronor (18,9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras delvis av att bidragsutbetalningarna till landstingen för läkemedelsförmånerna var 1 994 miljoner kronor högre i januari 2017 jämfört med januari 2016. I januari 2016 utbetalades inte något bidrag för läkemedelsförmånerna eftersom regeringen beslutade om att tidigarelägga denna betalning till 2015. Vidare har bidragsutbetalningarna under innevarande år ökat mot bakgrund av överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag för kostnaderna för läkemedelsförmånerna år 2016 respektive 2017.  

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för perioden
januari–september till 2 121 miljoner kronor vilket är 986 miljoner kronor (31,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att anslaget finansierade den engångsvisa satsningen på särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården som betalades ut i februari 2016 med 1 000 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för perioden januari–september till 17 143 miljoner kronor vilket är 1 625 miljoner kronor (8,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Under perioden januari–september 2016 uppgick utfallet för anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet (2016) till 1 000 miljoner kronor. Anslaget finansierade statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen avslutades 2016 och därmed påverkar utfallet 2016 skillnaden mellan åren.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 4 841 - 736 50 462 - 392 70 404
1:4 Tandvårdsförmåner 516 23 4 120 165 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 155 19 129 3 039 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 56 - 365 2 121 - 986 3 229
1:8 Bidrag till psykiatri 19 - 17 1 108 141 1 209
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 695 - 414 17 143 - 1 625 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 10 - 14 2 123 - 208 2 444
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 28 - 70 700 92 862
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 358 - 35 4 018 - 11 5 829
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 1 24 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering - 1 - 7 56 - 2 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 4 101 - 4 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 26 2 281 18 485
1:9 Läkemedelsverket 18 7 96 - 3 132
1:10 E-hälsomyndigheten 16 - 1 120 46 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 29 - 2 278 9 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 25 64 64 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 3 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 13 - 19 69 - 62 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 40 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 16 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 5 - 13 320 - 89 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 15 130 - 99 267
4:6 Statens institutionsstyrelse 84 4 722 29 1 012
5:1 Barnombudsmannen 4 1 20 - 2 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 15 - 12 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 13 - 1 152 9 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 23 0 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 37 - 42 350 10 547
8:1 Socialstyrelsen 41 20 411 49 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 31 9 475 51 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget