Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i september 146 miljoner kronor. Det är 78 miljoner kronor lägre än i september 2016. Det beror i huvudsak på förskjutningar av betalningstidpunkter mellan månader. Det är framför allt utfallet för anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer som är lägre. Huvuddelen av anslaget finansierar avgiften till Förenta Nationerna (FN). Utbetalningsmånad för avgifterna kan variera från år till år. Belastningen på anslaget påverkas av valutafluktuationer och av antalet freds- och säkerhetsfrämjande insatser.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–september till 1 510 miljoner kronor. Det är 260 miljoner kronor (14,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 146 - 78 1 510 - 260 2 019
1:1 Avgifter till internationella organisationer 100 - 82 1 157 - 236 1 421
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 14 - 1 83 - 5 151
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 24 3 33
1:9 Svenska institutet 8 1 78 18 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 13 4 88 - 35 174
Övriga anslag 9 - 1 79 - 5 120
1:3 Nordiskt samarbete 0 - 1 8 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 0 31 - 1 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 13 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 8 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget