September 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 2 935 miljoner kronor i september. Det är 414 miljoner kronor lägre än i september 2016.

Avgiften för perioden januari–september uppgick till 15 388 miljoner kronor. Det är 4 816 miljoner kronor (23,8 procent) lägre än samma period föregående år. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 935 - 414 15 388 - 4 816 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 935 - 414 15 388 - 4 816 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget