Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 018 miljoner kronor högre än i september 2016.

För perioden januari–september uppgår utfallet till 79 175 miljoner kronor. Det är 9 162 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområdet består till den allra största delen av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Fram till och med september har Skatteverket betalat ut 70 993 miljoner kronor, vilket är nio tolftedelar av årsbudgeten. Det är 3 733 miljoner kronor (5,5 procent) mer än samma period föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Utfallet på anslaget för januari-september är 5 250 miljoner kronor, vilket motsvarar nio tolftedelar av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 79 175 9 162 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 70 993 3 733 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 2 927 178 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 5 250 5 250 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget