Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Investeringar och underhåll av vägar och järnvägar

Utfallet för Kommunikationer blev i september 4 476 miljoner kronor, vilket är 289 miljoner kronor lägre än i september 2016. Det är vanligt att utgifterna inom utgiftsområdet varierar mellan månaderna. Därför är det ofta mer rättvisande att analysera utgifterna för flera månader sammantaget.

För perioden januari–september uppgår utfallet till 34 884 miljoner kronor. Det är 2 708 miljoner kronor (8,4 procent) högre än samma period föregående år.

Hittills i år är utfallet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 13 934 miljoner kronor, vilket är 1 556 miljoner kronor (12,6 procent) högre än motsvarande period 2016. Av detta är 5 077 miljoner kronor större järnvägsinvesteringar i nationell plan och 2 637 miljoner kronor större väginvesteringar i nationell plan.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur uppgår för perioden januari–september till 14 007 miljoner kronor, vilket är 598 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period 2016. Vidmakthållande av väg uppgår till 8 635 miljoner kronor och Vidmakthållande av järnväg till 5 268 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 4 476 - 289 34 884 2 708 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 632 138 13 934 1 556 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 008 103 14 007 598 21 556
1:3 Trafikverket 96 2 906 20 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm 284 - 483 1 423 285 1 449
1:12 Transportstyrelsen 143 - 1 1 525 79 2 093
1:14 Trängselskatt i Göteborg 15 - 95 576 161 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 154 7 1 130 10 1 632
Övriga anslag 143 39 1 383 - 2 1 972
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 - 150 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 - 75 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 9 68 6 83
1:7 Trafikavtal 84 27 633 75 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 36 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 16 16 172 128 150
1:13 Trafikanalys 4 0 39 - 5 65
2:1 Post- och telestyrelsen 2 0 21 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 14 7 97 14 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 - 1 9 0 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 11 2 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 6 - 7 44 - 9 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 8 6 35 8 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget