September 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgick i september till 116 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor högre än i september 2016. Ökningen avser främst anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgår för perioden januari–september till 1 050 miljoner kronor. Det är 299 miljoner kronor (39,9 procent) högre än samma period föregående år.

De ökade utgifterna avser främst anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som ökat med 222 miljoner kronor. Anslaget uppfördes på statens budget förra året men hade inget utfall under perioden januari–september 2016. Dessutom har utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 54 miljoner kronor. Även detta anslag uppfördes på statens budget förra året och utfallet för perioden januari–september 2016 uppgick till 1 miljon kronor.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 116 35 1 050 299 6 755
1:4 Boverket 18 3 151 - 1 244
1:6 Lantmäteriet 49 7 408 26 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 0 55 54 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 24 24 222 222 2 700
Övriga anslag 24 1 214 - 2 457
1:1 Bostadspolitisk utveckling 3 3 8 0 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 2 32 - 1 46
2:1 Konsumentverket 12 1 110 8 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 31 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 15 3 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0 1 - 3
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 4
2:1 (2016) Marknadsdomstolen 0 - 7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget