September 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i september till 5 864 miljoner kronor, vilket är 107 miljoner kronor lägre jämfört med september 2016.

För perioden januari–september uppgår utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv till 53 210 miljoner kronor. Det är en minskning med 759 miljoner kronor (1,4 procent) jämfört med samma period 2016.

Utgifterna för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår för perioden januari–september till 20 816 miljoner kronor vilket är 1 222 miljoner kronor (5,5 procent) lägre än motsvarande period 2016. Antalet inskrivna, utanför etableringsuppdraget, i Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd uppgick i september 2017 till 143 967 vilket var en minskning med 5 684 personer (3,8 procent) jämfört med september 2016 (se tabell 1 nedan). Antalet personer som får arbetslöshetsersättning har också minskat. Det genomsnittliga antalet personer per månad som fått arbetslöshetsersättning uppgår för perioden januari–september till 85 417 vilket är en minskning med 5,2 procent jämfört med motsvarande period 2016 (Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen).  

De minskade utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd motverkas delvis av högre utgifter. Utgifterna för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 uppgår för perioden januari–september till 743 miljoner kronor vilket är en ökning med 458 miljoner kronor (160,6 procent) jämfört med motsvarande period 2016.

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fördelat på personer inom respektive utanför etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag avser insatser för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser för nyanlända finansieras från anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgifter för Arbetsförmedlingens insatser utanför etableringsuppdraget (såsom arbetslöshetsersättningar, aktivitetsstöd samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser) finansieras främst från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av september till 359 263 personer, vilket är en ökning med 1 650 personer (0,5 procent) jämfört med augusti 2016. Antalet inskrivna inom etableringsuppdraget har ökat med 6 807 personer (13,0 procent) jämfört med augusti 2016. Ökningen motverkas delvis av att antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget minskat med 5 157 personer (1,7 procent).

Tabell 2 visar antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget. Den totala minskningen på 5 157 personer jämfört med september 2016 beror till största delen på ett minskat antal inskrivna i åldersgruppen 18-24 år. Antalet inskrivna utanför åldersgruppen 18-24 år har ökat med 2 678 personer (1,1 procent) jämfört med september 2016. Den underliggande utvecklingen i denna grupp är att antalet inskrivna födda i Sverige minskat med 4 406 personer (3,5 procent) samtidigt som antalet utrikes födda ökat med 7 084 personer (5,5 procent).

Tabell 3 visar antalet inskrivna fördelat på kön. Antalet inskrivna kvinnor har ökat med 5 637 personer (3,5 procent). Ökningen förklaras främst av att antalet inskrivna kvinnor inom etableringsuppdraget ökat med 4 497 personer (21,4 procent).  

Antalet män som är inskrivna har minskat med 3 987 personer (2,0 procent). Antalet män utanför etableringsuppdraget minskat med 6 297 personer (3,8 procent) vilket motverkas av att antalet inskrivna män i etableringsuppdraget ökat med 2 310 personer (7,4 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
September 2017 September 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 59 201 52 394 6 807 13,0
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 20 985 17 280 3 705 21,4
- varav öppet arbetslösa 38 216 35 114 3 102 8,8
Utanför etableringsuppdraget 300 062 305 219 -5 157 -1,7
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 143 967 149 651 -5 684 -3,8
- varav öppet arbetslösa 156 095 155 568 527 0,3
Totalt antal inskrivna 359 263 357 613 1 650 0,5

Tabellen redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 2: Antal inskrivna utanför etableringsuppdraget
September 2017 September 2016 Förändring, antal Förändring %
Åldersgruppen 18-24 år 43 944 51 779 -7 835 -15,1
-därav födda i Sverige 30 815 38 678 -7 863 -20,3
-därav utrikes födda 13 129 13 101 28 0,2
Utanför åldersgruppen 18-24 år 256 118 253 440 2 678 1,1
-därav födda i Sverige 120 302 124 708 -4 406 -3,5
-därav utrikes födda 135 816 128 732 7 084 5,5
Totalt antal inskrivna utanför etableringsuppdraget 300 062 305 219 -5 157 -1,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antal inskrivna vid arbetsförmedlingen per kön
September 2017 September 2016 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 167 041 161 404 5 637 3,5
- därav inom etableringsuppdraget 25 522 21 025 4 497 21,4
- därav utanför etableringsuppdraget 141 519 140 379 1 140 0,8
Män 192 222 196 209 -3 987 -2,0
- därav inom etableringsuppdraget 33 679 31 369 2 310 7,4
- därav utanför etableringsuppdraget 158 543 164 840 -6 297 -3,8
Totalt antal inskrivna 359 263 357 613 1 650 0,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 864 - 107 53 210 - 759 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 720 30 6 171 417 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 204 - 53 20 816 - 1 222 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 696 5 6 303 - 17 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 430 - 52 12 769 - 7 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 85 30 743 458 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 95 - 31 948 - 276 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 503 - 46 4 567 - 167 6 216
Övriga anslag 131 10 893 54 1 181
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 2 89 5 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 0 27 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 44 - 4 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 42 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 66 0 567 32 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 22 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 30 - 2 31 - 2 33
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 41 7 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 24 14 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget