September 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Ersättningarna till kommunerna för flyktingmottagande ökade i september men antalet mottagna sjönk med 30 procent.

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i september 1 900 miljoner kronor, vilket är 512 miljoner kronor högre än i september 2016. 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ökade med 473 miljoner kronor (59,3 procent). Antalet kommunmottagna minskade dock med 30 procent under augusti*. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för.

Utfallet för de första nio månaderna uppgår till 17 211 miljoner kronor. Det är 3 541 miljoner kronor (25,9 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är att allt fler asylsökande får uppehållstillstånd och kommunmottagande. Anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande har ökat med 2 263 miljoner kronor (26,4 procent).

Antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen blev under perioden januari-augusti* 21,6 procent fler än i fjol. Antalet ensamkommande barn och unga som fått kommunplats uppgår till 5 586, en ökning  med 1 881 (50,8 procent).

Kommunmottagna m.m. januari-augusti 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna augusti 4 179 5 975 -1 796 -30,0
- varav ens. barn och ungdomar ** 532 746 -214 -28,7
Antal kommunmottagna jan-augusti 47 554 39 120 8 434 21,6
- varav män 27 557
- varav kvinnor 19 997
- varav ens. barn och ungdomar ** 5 586 3 705 1 881 50,8
- varav pojkar 4 854
- varav flickor 732

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för augusti redovisas antalet kommunmottagna till och med augusti.   

** Ensamkommande barn: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 900 512 17 211 3 541 32 635
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 272 473 10 819 2 263 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 425 86 3 978 882 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 174 - 37 1 774 304 3 599
1:5 Hemutrustningslån 16 - 3 180 32 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - 3 - 13 186 - 29 248
Övriga anslag 16 6 275 89 434
1:1 Etableringsåtgärder 6 5 149 78 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 7 - 2 76 3 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 1 49 6 63
4:1 Åtgärder mot segregation 2 2 2 2 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget