September 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i september 7 365 miljoner kronor, vilket är 292 miljoner kronor högre än i september 2016. Ökningen gäller främst anslagen 1:1 Barnbidrag (83 miljoner kronor) och 1:2 Föräldraförsäkring (164 miljoner kronor).

För perioden januari–september uppgår utfallet till 66 996 miljoner kronor vilket är 1 847 miljoner kronor (2,8 procent) högre än utfallet för motsvarande period 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår under perioden januari–september till 20 409 miljoner kronor, vilket är en ökning med 689 miljoner kronor (3,5 procent) jämfört med samma period 2016. Det beror delvis på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Utgifterna påverkas också av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Utgifterna för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 31 922 miljoner kronor för perioden januari–september. Det är en ökning med 922 miljoner kronor (3,0 procent) jämfört med samma period 2016. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 109 miljoner kronor och för tillfällig föräldrapenning är ökningen 198 miljoner kronor. Detta motverkas delvis av minskade utgifter på 298 miljoner kronor i samband med att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus upphörde att gälla från och med 1 januari 2017.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 365 292 66 996 1 847 89 491
1:1 Barnbidrag 2 288 83 20 409 689 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 465 164 31 922 922 41 697
1:3 Underhållsstöd 204 - 3 1 877 - 90 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 10 1 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 73 0 693 8 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 320 16 2 948 152 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 5 601 172 7 468
1:8 Bostadsbidrag 391 12 3 536 - 7 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget