September 2017 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för både garantipensioner och änkepensioner minskar

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 870 miljoner kronor i september, vilket är 106 miljoner kronor lägre än i september 2016.

Utfallet för januari-september uppgår till 26 049 miljoner kronor. Det är 961 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension uppgår till 10 038 miljoner kronor för januari–september. Det är 587 miljoner kronor (5,5 procent) lägre än samma period föregående år. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår till 8 681 miljoner kronor för perioden januari–september, vilket är 314 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än för samma period 2016. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 870 - 106 26 049 - 961 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 103 - 64 10 038 - 587 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 948 - 34 8 681 - 314 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 691 - 19 6 184 - 151 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 86 9 747 89 954
2:1 Pensionsmyndigheten 43 2 399 1 534
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget