Augusti 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 591 miljoner kronor i augusti vilket är 230 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Ökningen avser främst anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel och förklaras av att utbetalningstidpunkterna för de statsbidrag som finansieras från anslaget skiljer sig åt mellan åren.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–augusti till 3 752 miljoner kronor. Det är 11 miljoner kronor (0,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 591 230 3 752 - 11 6 456
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 115 - 67 1 131 - 274 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 315 315 630 8 630
1:5 Näringslivsutveckling 19 - 43 328 20 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:21 Patent- och registreringsverket 20 20 195 195 316
Övriga anslag 123 5 1 344 - 10 2 034
1:1 Verket för innovationssystem 12 0 150 8 222
1:4 Tillväxtverket 9 - 2 177 0 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 3 31 - 17 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 90 - 15 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 15 4 134 10 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 6 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 13 - 3 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 97 - 1 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 1 11 2 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 20 12 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 206 20 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 1 16 1 25
2:2 Kommerskollegium 6 0 51 1 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 3 225 - 8 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 43 5 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 1 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 23 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 3 - 16
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget