Augusti 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i augusti 1 741 miljoner kronor, vilket är 496 miljoner kronor högre än i augusti 2016.

Utfallet för de första åtta månaderna uppgår till 15 311 miljoner kronor. Det är 3 029 miljoner kronor (24,7 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är att allt fler asylsökande får uppehållstillstånd och kommunmottagande. Anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande har ökat med 1 789 miljoner kronor (23,1 procent).

Antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen blev under perioden januari-juli* 29,8 procent fler än i fjol. Antalet ensamkommande barn och unga som fått kommunplats uppgår till 4 973, en ökning  med 2 014 (68,1 procent). Utgifterna beror på det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för, det vill säga även mottagna tidigare år.  

Kommunmottagna m.m. januari-juli 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-juli 43 036 33 145 9 891 29,8
- varav män 25 007
- varav kvinnor 18 029
- varav ens. barn och ungdomar *** 4 973 2 959 2 014 68,1
- varav pojkar 4 314
- varav flickor 659

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för augusti redovisas antalet kommunmottagna till och med juli.   

** Ensamkommande barn: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 741 496 15 311 3 029 32 635
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 051 346 9 547 1 789 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 438 93 3 552 796 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 222 56 1 600 341 3 599
1:5 Hemutrustningslån 17 0 164 35 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 2 0 188 - 15 248
Övriga anslag 12 0 259 83 434
1:1 Etableringsåtgärder 4 2 142 73 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 8 0 69 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 2 48 5 63
4:1 Åtgärder mot segregation 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget